Върни се горе

ОТНОСНО: лечение на пациенти с COVID-19 в гр. Ямбол и мерки срещу разпространението на заболяването в града

 

                УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

       УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦВЕТКОВА,

 

1. Относно осигуреността с респиратори на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол:

В лечебното заведение към 12.03.2020 г. са налични 4 броя апарати за изкуствена белодробна вентилация. По данни от болницата след тази дата е доставен като дарение 1 брой  Ventilator. Очакват се още 3 броя, от които 1 брой от дарение, 1 бр. – с предоставени на болницата целеви капиталови средства от община Ямбол и 1 бр. – заплатен със собствени финансови средства.

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG 16 RFOP 001-4.003 „Борба с COVID-19“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, по който е предвидено да се доставят на държавни лечебни заведения 317 броя апарати за изкуствена белодробна вентилация. По този проект са предвидени за разпределение, утвърдено от Националния оперативен щаб, 5 броя вентилатори за МБАЛ Ямбол.  

2. Относно средствата за лечение на здравнонеосигурени пациенти с COVID-19:

Със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са определени правата и задълженията на българските граждани по отношение внасянето на осигурителни вноски за задължителното здравно осигуряване. Следва да се отбележи, че чрез чл. 40 от ЗЗО са определени групи от населението, за които здравноосигурителните вноски се заплащат за сметка на държавния бюджет. 

По този начин държавата гарантира достъпа на тези групи от населението до здравни услуги от обхвата на задължителното здравно осигуряване.

За лица, които не попадат в тези групи, са предвидени допълнителни мерки, които да позволят тяхното включване за достъп до медицинска помощ.

Съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1а от Закона за здравето, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване е предвидено предоставянето на медицински услуги, свързани с интензивно лечение на здравнонеосигурени пациенти. С това е гарантирана възможността лица с COVID-19 и необходимост от интензивно лечение да бъдат лекувани, като средствата за това са в рамките на трансфери от бюджета на МЗ  към НЗОК, определени със Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. за дейности за здравнонеосигурени граждани, вкл. за осигуряване на интензивно лечение на здравнонеосигурени лица. С това е гарантирана възможността НЗОК да заплати на лечебните заведения, оказващи интензивно лечение на такива лица, вкл. и при заболяването COVID-19.В допълнение към горното, с ПМС № 17 от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес е предоставена възможност за гарантиране на правото на здравнонеосигурени лица на достъп до медицинска помощ. За целта Министерството на труда и социалната политика чрез бюджета си осигурява заплащането на стойността на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение в лечебните заведения на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество.

Не на последно място следва да се има предвид и възможността за възстановяване на здравноосигуителни права чрез лично заплащане от здравнонеосигуреното лице на здравноосигурителни вноски съгласно разпоредбите на ЗЗО.

В случай, че за оказаната медицинска помощ на лица с COVID-19 не може да бъде приложен някой от горепосочените механизми за заплащането й, лечебното заведение има възможност да приложи разпоредбите на чл. 52 от ЗЗО, съгласно който неосигурените към НЗОК лица заплащат оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения.

3. Относно мерки за ограничаване на разпространение на COVID-19 в резултат на повишена заболеваемост в кв. „Райна Княгиня“ гр. Ямбол

За постигане на адекватен и своевременен отговор на епидемичната ситуация от COVID-19 е необходимо прилагането на комплексни мерки от системата на общественото здраве и обществото като цяло, които могат да бъдат адаптирани съобразно конкретната

ситуация. С развитието на епидемичния процес от COVID-19 в страната и с цел ограничаване разпространението на инфекцията и опазване здравето на населението беше забранено влизането и излизането и от други населени места като гр. Банско, област Благоевград, с. Паничарево, област Стара Загора и с. Ясеновец, област Разград или квартали на населени места, като квартал „Факултета“ в гр. София.

Подобна практика бе въведена от Китайската народна република и от редица Европейски страни, които отчетоха рязък скок в броя на заразените с COVID-19 лица, като бе ограничаван достъпа до и от засегнатите населени места и движението вътре в тях.

В Европейската пътна карта към вдигане на мерките за COVID-19 е посочено, че постепенната отмяната на вече въведени мерки по отношение превенция на COVID-19 трябва да е съобразена с развитието на епидемичната ситуация, капацитета на здравната система и при осигуряване на баланс между съображения от здравен, икономически и социален характер.

Във връзка с гореизложеното, считаме, че решението за запазване или отмяната на контролно-пропускателните пунктове в кв. „Райна Княгиня“, гр. Ямбол следва да бъде базирано на данни и след задълбочена преценка от Областния кризисен щаб.

Сподели в: