Върни се горе

ОТНОСНО: Данни за смъртността на територията на Република България през първото четиримесечие за годините: 2017, 2018, 2019  и 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

 

Министерство на здравеопазването не събира и не обработва данни за смъртността в България и може да изрази становище само въз основа на официални статистически данни. Статистическата дейност в областта на здравеопазването се осъществява от Националният статистически институт (НСИ) и дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ на Националния център по обществено здраве и анализи, които са органи на статистиката.  

Съгласно нормативната уредба, органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация под методическото ръководство на Националния статистически институт и при изпълнение на Националната статистическа програма, която се разработва в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката и се приема с Решение на Министерския съвет.

Съгласно Националната статистическа програма данните за смъртността по причини се произвеждат, разпространяват и съхраняват от Националния статистически институт. С оглед на  това и във връзка с въпроса Ви бе отправено искане към НСИ за предоставяне на данни за смъртност по причини за първите четири месеца на 2017, 2018, 2019 и 2020 г.  Данните, предоставени от НСИ  са както следва:

2017 година – 40 825 смъртни случаи

2018 година – 38 603

2019 година – 39 529

2020 година -  37 808

Предоставените ни за 2020 година данни са предварителни. От НСИ уточняват, че има закъснение в регистрирането/обработването на някои съобщения за смърт, поради което броят на смъртните случаи  за   2020 г. ще се променя при всяко следващо генериране на  справката подадена ни по седмици.

Информация за смъртност по причини към момента не е предоставена на Министерство на здравеопазването.  

При получаване на официални данни от Националния статистически институт, същите уважаеми проф. Михайлов ще Ви бъдат предоставени.

Сподели в: