Върни се горе

Относно: Единна визия на специалното и предпазно работно облекло и за личните предпазни средства за екипите на Спешна медицинска помощ.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТВАВИТЕЛИ,

 

         

Интегрираната система за спешна медицинска помощ в Република България се състои от две основни части – извънболнична и болнична част, свързани с регламентирани организационни връзки и механизми на координация.

Извънболнична част включва центровете за спешна медицинска с техните филиали и мобилни спешни екипи, разположени на определени точки, осигуряващи своевременен достъп на населението в обслужваната територия.

Болнична част включва развити структури за спешна медицинка помощ (спешни отделения) в лечебни заведения за болнична помощ.

Извънболничната част на системата за спешна медицинска помощ в Република България се състои от 27 центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), съответстващи на областите, съставляващи административното деление на страната, с разкрити към тях филиали (ФСМП). Тези центрове са лечебни заведения, самостоятелни юридически лица. Самостоятелни юридически лица са и лечебните заведения за болнична помощ, в които функционират болничните спешни отделения. Всеки един център за спешна медицинска помощ осъществява дейността си при спазване изискванията на медицински стандарт „Спешна медицина“ и се ръководи от директор, който е работодател на всички работещи в него. Именно в качеството си на работодател той осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие с нормативната уредба и спецификата на извършваната дейност. Съгласно разпоредбите на чл. 284 от Кодекса на труда, редът за предоставяне на безплатно работно облекло и специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето условия на труд е уреден с Наредба за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 2011 г. и Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

С Наредбата за безплатно работно и униформено облекло се определят условията и редът за осгуряване на работниците и служителите с безплатно работно облекло, което предпазва личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа и  униформено облекло, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието.

В ежедневната си работа екипите на центровете за спешна медицинска помощ ползват работни облекла, предоставени от работодателя по реда на тази наредба. Вида, характеристиките и отличителните знаци, включително цвета, модела и формата на работното (униформеното облекло) са определени във всеки център от работодателя след консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по      чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд. Във всеки център за спешна медицинска помощ, на работните облекла е изписано името на центъра и е поставено неговото лого (напр. ЦСМП Благоевград, ЦСМП Бургас и т. н.).

При възникване на опасни и вредни за здравето условия за работа, каквито в момента са условията при разпространената пандемия от COVID 19, за екипите на спешна медицинска помощ се осигуряват лични предпазни средства съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Осигурените за екипите на спешна медицинска помощ личини предпазни средства (гащеризони, ръкавици, маски, шлемове и др.) отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето на работещите медицински и немедицински специалисти.

Уважаема д-р Найденова,

Националната система за спешна медицинска помощ представлява функционално обединение (функционална интеграция) на отделни, самостоятелни и различни юридически субекти, с цел осигуряване на непрекъсваемост на обслужването на спешния пациент и гарантиране на своевременността и качеството на оказваната спешна медицинска помощ.

От създаването им през 1994 г., центровете за спешна медицинска помощ не са използвали идентично за всички тях работно (униформено облекло). Липсата на задължително еднакво униформено облекло не е създавало проблеми при изпълнението на служебните задължения от страна на медицинските специалисти. И с настоящото работно облекло, обозначено по споменатия по-горе начин, екипите на спешна медицинска помощ са достатъчно разпознаваеми от обслужваното население, а техният авторитет е резултат от компетентността и всеотдайността им към работата.

Сподели в: