Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на Министерство на здравеопазването в осигуряване на достъпна спешна дентална помощ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

Медицинската помощ при спешни състояния е регламентирана в законови и подзаконови нормативни актове, с които е определена дефиницията за спешно състояние и редът и условията за оказване на спешна медицинска помощ.

В Раздел III. Медицинска помощ при спешни състояния от Закона за здравето се посочва, че медицинската помощ при спешни състояния е насочена към предотвратяване на смърт, на тежки или необратими увреждания на жизнено важни органи и системи, както и на усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода.

С Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ са  определени обхватът, редът и условията за оказване на спешна медицинска помощ. Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма. Обект на спешна медицинска помощ са всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им; болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или в центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП); лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните; жени със започващо раждане или аборт; деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ.

Съгласно Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, „спешно състояние“ е всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, с достатъчна по сила тежест, която може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода.

Системата за спешна медицинска помощ включва центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и спешните отделения в лечебните заведения за болнична помощ. ЦСМП са второстепенни разпоредители с бюджет към Министерство на здравеопазването и тяхната дейности се финансира изцяло от държавния бюджет. Дейността на спешните отделения се финансира по реда на Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Лечебните заведения за дентална помощ са лечебни заведения за извънболнична помощ. Съгласно нормативната уредба, лечебните заведения за извънболнична помощ са длъжни да осигуряват възможния обем от медицински дейности за поддържане виталните функции на болния до пристигане на екип за спешна медицинска помощ от ЦСМП.

Съгласно Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България, при настъпило усложнение при поставяне на анестезия лекарят по дентална медицина трябва да направи преценка за характера и сложността му и за собствените си способности да се справи с него, да вземе всички необходими мерки, които са в неговата компетенция за справяне с усложнението и при необходимост да повика екип от Центъра за Спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Следователно, в случай, че остро настъпят животозастрашаващи нарушения на виталните функции на организма (дишане, нарушение на сърдечна или мозъчна дейност) при изпълнение на дейности в обхвата на денталната медицина или такива нарушения са в следствие на развили се усложнения на дентални заболявания, то  попадайки  в обхвата на регламентираната в Закона за здравето и съответно в подзаконовата нормативна уредба дефиниция за спешно състояние, те биват обслужвани от структурите за спешна медицинска помощ по

регламентирания ред, описан по-горе, при условията на равнопоставеност на всички български граждани и пребиваващи на територията на страната, независимо от техния пол, гражданство, религия и здравноосигурителен статус.

Видно от гореизложеното, Министерство на здравеопазването изпълнява вмененото му със закон задължение да осигурява оказването на спешна медицинска помощ на пациенти в спешни състояния като организира и финансира дейността на структурите от системата за спешна медицинска помощ – центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения в лечебните заведения за болнична помощ.

В заключение бих желал да Ви уверя, че нашата цел е да гарантираме на всеки български гражданин равнопоставен достъп на здравни услуги на всички нива в извънболничната и болничната помощ, при ефективно разходване на публичните ресурси за здравеопазване.

Сподели в: