Върни се горе

ОТНОСНО: Изграждане  и оборудване на ФСМП гр. Пирдоп  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН КИРИЛОВ,

 

Към настоящия момент Министерство на здравеопазването разполага с изготвен инвестиционен проект за Филиал за спешна медицинска помощ  гр. Пирдоп, за който има издадено и влязло в сила разрешение за строеж РС № 25/18.09.2018г. Във връзка с изпълнението на дейностите по големия инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 са обявени обществени поръчки за обектите на територията на Софийска област, където се намира и ФСМП - Пирдоп, както следва:

1. Обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажните работи за обектите на територията на Софийска област. Избран е изпълнител - „Тераконсулт“ ЕООД за упражняване на авторски надзор по време на СМР. До края на месец януари ще бъде сключен договор с избрания изпълнител.

2. Обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строително-монтажните работи за обектите на територията на Софийска област. Сключен е договор  с изпълнител „Лайф Енерджи“ ООД.

3. Обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Софийска област. Издадено е Решение на възложителя за класиране и избор на изпълнители. Съгласно него, Обособена позиция № 3 „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП-Етрополе, ФСМП-Правец, ФСМП-Ботевград, ФСМП-Пирдоп, ФСМП-Елин Пелин, ФСМП-Ихтиман, ФСМП-Костенец и ФСМП-Самоков”, се прекратява поради това, че единствената подадена оферта не отговаря на условията за представяне. Предстои  прекратената обособена позиция да бъде преобявена в началото на месец февруари.

По договор с изпълнител „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД за нуждите на ФСМП-Пирдоп е доставена 1 брой линейка за интензивни медицински грижи, тип C и предстои да бъде доставена и 1 брой линейка за спешна медицинска помощ, тип В.

Уведомявам Ви, че в изпълнение на проекта са сключени                      4 договора за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и специализирано медицинско оборудване за нуждите на спешните отделения в 34 държавни лечебни заведения за болнична помощ, 27 центъра за спешна медицинска помощ,                      176 филиала за спешна медицинска помощ и изнесени екипи към тях, включени в обхвата на проекта.

В изпълнение на тези договори на ФСМП - Пирдоп е доставена следната медицинска апаратура: монитор - 1 бр.; преносим комбиниран дефибрилатор, с възможност за отдалечено мониториране - 1 бр.; транспортен вентилатор - 1 бр.; електрокардиограф - 1 бр.; тролей/количка за КПР - 1бр.; апарат за обдишване тип AMBU - 1 бр.;

инфузионна помпа тип „перфузор“ - спринцовкови помпи - 2 бр.;

аспиратор - 1 бр.;  аспирационно устройство - 1 бр. и  хладилник за лекарствени средства с обем 158 литра – 1 бр.

Стартирало е изпълнението и на четвъртия договор за доставка на медицинско оборудване от недиагностичен тип. Предвиденото оборудване за ФСМП – Пирдоп, включва 3 броя лампи (прегледни и бактерицидни), 2 броя кушетки за медицинска диагностика, 1 брой стретчер с вертикално повдигане, 1 брой инвалидна количка, 1 брой завеса. С изпълнението на този договор ще бъдат реализирани в цялост заложените дейности в проекта, по отношение доставките на медицинската апаратура във ФСМП - Пирдоп.

Използвам случая да Ви уведомя, че предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за доставка на 13 689 броя медицинско и технологично обзавеждане за структурите на спешната медицинска помощ, което включва компютърни конфигурации, шкафове за медикаменти и консумативи, многофункционални колички, помощни маси, бюра, шкафчета, столове и други.“

В заключение Ви информирам, че Министерство на здравеопазването полага големи усилия дейностите по проекта да бъдат реализирани качествено и в пълен обем, с цел  подобряване на достъпа до предоставяната спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Сподели в: