Върни се горе

Относно: Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНКОВ И ГОСПОДИН ИВАНОВ,

УВАЖАМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

С Решение № 896 от 07.12.2020 г. Министерският съвет прие Национален план за ваксиниране срещу COVID-19, чиято цел е да се противодейства на разпространението на вируса и да се намалят потенциалните здравни последици от заболяването. Приоритизирани са рисковите групи от населението на страната с индикативен брой лица. Няма посочен времеви график за изпълнение на дейностите по обхващане на лицата от отделните фази защото в началото се очаква да се доставят ограничени количества ваксини съобразно производствените възможности на производителя  

На страницата на Министерството на здравеопазването са посочени индикативните количества от двата вида ваксини, които до момента са разрешени за употреба от Европейската комисия. Всяка потвърдена от производителя доставка се обявява публично с дата и количество. 

Съгласно Споразумението за упълномощаване на Европейската комисия да сключи от името на участващите държави-членки предварителни споразумения за покупка („APA“) с производители на ваксини с цел да се снабдят с ваксини за целите на борбата с пандемията COVID-19 на ниво на Съюза, всяка държава-членка на Европейския съюз е заявила първоначални количества ваксина от всеки производител. На база данните от Евростат Европейската комисия е изчислила процентни квоти за всяка държава и количествата са разпределени според дадената квота (1,55 за България) и производствения капацитет на всеки от производителите. Съществува възможност количествата по квотите да се предоговарят между отделните държави-членки. По тази причина и сроковете на доставките са индикативни. Пример за това е първата доставка на ваксината на Пфайзер, която по искане на Европейската комисия като първа одобрена  ваксина срещу COVID-19 бе със символично количество и бе изпратена по едно и също време до всички държави-членки.

Индикативен график за доставки от даден производител на ваксина срещу COVID-19 ще е наличен след подписан договор между Европейската комисия и производителя, приключило разпределение/преразпределение на квотите за количества между Държавите членки, приключена централизирана процедура по оценка на качеството, безопасността и ефикасността от Европейската агенция по лекарствата за конкретната ваксина, одобрение от Европейската комисия на оценката на Европейската агенция по лекарствата.

Видно от гореизложеното, доставките на ваксини срещу COVID-19 се разполагат във времето според издаване на одобрението за употреба от Европейската комисия и производствените възможности на производителите.

Сподели в: