Върни се горе

Относно: Проблеми със състоянието на сградния  фонд и оборудването на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, гр. Ямбол и липсата на медицински персонал в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Елхово

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦВЕТКОВА,

          

Във връзка с поставените от Вас въпроси бих желал да Ви информирам за следното:

По първи въпрос: /С какво финансиране ще бъде подпомогната „МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД, гр. Ямбол, във връзка с изискването 50% от болничните легла да бъдат за пациенти с Covid-19?/

В условията на бързо влошаване на епидемичната обстановка по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. са осигурени допълнителни средства, в размер50 млн. лв., за субсидия на лечебни заведения за болнична помощ за поддържане на готовност за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична обстановка, чрез осигуряване на над 50 на сто от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, съгласно заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция по чл. 94а, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.

В тази връзка е изготвен договор за предоставяне на субсидия по горецитирания ред в размер на 460 443 лв. на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД гр. Ямбол и средствата са преведени на лечебното заведение в края на 2020 г.

По втори въпрос: /Каква е концепцията Ви за решаване на проблема с МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД, гр. Ямбол и в какви срокове новата болница ще бъде завършена?/Министерството на здравеопазването е предприело необходимите действия за решаване на проблема със сградния фонд на  областната болница в Ямбол, чрез доизграждане на нов болничен комплекс  към МБАЛ „Св. Пантелеймон“ със средства от държавния бюджет чрез поетапно увеличаване капитала на дружеството с парични вноски в размер до 27  млн. лв. за периода 2020 – 2022 г., одобрени с РМС № 805/2019 г.

По този начин ще бъдат създадени възможности за прилагане на най-съвременни и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение в болницата.

На 09.11.2020 г. по сметка на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ са преведени парични средства в размер на 13,5 млн. лв., представляващи паричната вноска за 2020 година, предназначена за увеличаване на дяловото участие на държавата в капитала на дружеството.

След получаването на  сумата от 13,5 млн. лв. е обявена обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Съгласно условията на поръчката срокът за изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/ е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора. Ръководството на лечебното заведение прогнозира, че ако настоящата процедура приключи с избор на изпълнител, няма обжалване и пречки по изпълнението на договора,  през първите месеци на 2022 година планираните строително-монтажни дейности могат да бъдат приключени, а няколко месеца след това обектът да бъде въведен в експлоатация. Следва да се има предвид, че посочените срокове са условни и зависят от хода на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител на СМР и на лице, което да упражнява строителен надзор.

Бих желал да изразя своята увереност, че след осигуряване на необходимите финансови средства от държавата и при добра организация от страна на лечебното заведение, проблемът с доизграждане на нов болничен комплекс към МБАЛ „Св. Пантелеймон” ще бъде решен до края на 2022 година.

По трети въпрос:  / Как ще бъде решен проблемът с липсата на лекари и медицински сестри, които да работят в отделение за пациенти с Covid-19 в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Елхово, която спря да приема пациенти с Covid-19, пневмонии и остри респираторни заболявания?/

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Елхово, е лечебно заведение със 100 % общинско участие в капитала, в което правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от Общински съвет – Елхово. Болницата разполага с 5 отделения и 55 легла, като има разкрит и Ковид сектор с 15 легла за лечение на неусложнени случаи на Ковид, който не функционира от началото на м. декември 2020 г., поради заболяване на медицинския персонал. В момента не е необходимо възстановяване дейността на този сектор, тъй като разкритите 178 легла за лечение на неусложнени пациенти с Ковид и 7 легла за интензивно лечение в „МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол АД, гр. Ямбол, и „МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ ООД, гр. Ямбол, са достатъчни за областта.

В МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Елхово, работят 19 лекари, 28 медицински сестри, клиничен лаборант, рехабилитатори и рентгенови лаборанти. Най-остра е нуждата от лекари, особено със специалност вътрешни болести, както  и медицински сестри. Управителят на лечебното заведение информира за многократни разговори и срещи с лекари от гр. Ямбол, Сливен, Бургас, Търговище, Варна и др., с оглед привличането им да работят в болницата, но за съжаление към момента без резултат. Основна причина за отказа и липсата на мотивация на медицинските специалисти е, че работата в болница в малък град и задължението за разположение и дежурства не ги привлича.

Местната власт е изразила готовност за подкрепа за решаване на проблема с недостига на медицински специалисти чрез предоставяне на ведомствени жилища и поемане на режийните разноски.

Сподели в: