Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на МЗ, за да може здравната система да придобие въздушен медицински транспорт.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЯНКОВА,

 

Модернизирането и развитието на спешната медицинска помощ е основен приоритет в провежданата от Министерство на здравеопазването политика за повишаване качеството на здравните услуги за населението в страната.

В тази връзка се реализират поредица от взаимосвързани дейности, резултат от които е провежданата цялостна реформа в спешнатата медицинска помощ – обновява се цялата материално-техническа база, в т. ч. 203 броя Центровете за спешна медицинска помощ и разкритите  към тях филиали, както и 34 спешни отделения в лечебни заведения с над 50 % държавно участие в капитала. Успоредно с инвестициите в инфраструктура, се организират и провеждат обучения за повишаване на знанията и уменията на служителите от системата на СМП от всички категории персонал.

Уважаема госпожо Янкова,

Дами и господа народни представители,

Осигуряването на въздушен медицински транспорт е логичната следваща стъпка за постигането на съвременно ниво на медицинска помощ за населението в страната. Изискванията и условията за ползването му като част от системата за спешна помощ са разписани и в действащия медицински стандарт  „Спешна медицина“. С оглед на значимостта и ролята на тази инвестиция, Министерството на здравеопазването успешно подготви и защити проектно предложение „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“, което беше одобрено на 24.09.2020г. от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“      2014-2020 г., по процедура „Регионална здравна инфраструктура - 2“, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 19 999 990,96  лева, в рамките на Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура”.  Проектът се изпълнява в момента и крайният срок за изпълнение е 36 месеца от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ № РД-02-37-98/08.10.2020г.

В рамките на този период ще бъде произведен и доставен медицински хеликоптер, ще се осигури необходимата логистична база (съобразно изискванията за съхранение и експлоатация на фирмата производител), както и съответния оператор на въздухоплавателните средства, ще се проведе обучение на летателния и медицински персонал.

Основната цел на проекта е въвеждане на най-добрите европейски практики за предоставяне на спешна медицинска помощ на нуждаещите се лица, включително чрез осигуряване на въздушен медицински транспорт.

За постигането на тази цел е необходимо изпълнението на две специфични цели, а именно:

- повишен достъп до спешна медицинска помощ чрез закупуване и оборудване на съвременни превозни средства за транспорт по въздух на пациенти със спешни състояния и осигуряване на съпътстваща инфраструктура за тяхното функциониране;

- навременен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния за всички лица, съобразно приетите медицински стандарти, включително и в труднодостъпни региони, чрез лицензиран оператор, осигуряващ необходимата логистика, летателни екипи и инфраструктура за поддръжка и експлоатация на въздушния медицински транспорт. Проектът допринася за изпълнението на цели, заложени в стратегическите насоки и цели на Националната здравна стратегия 2020, Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 г. и други европейски и национални стратегически документи. Същият е фокусиран върху осигуряване на равнопоставено здравно обслужване на гражданите, включително на тези в отдалечените и труднодостъпни райони и е съобразен с бъдещето търсене на услугата.

По проекта е предвидено закупуването на минимум 1 брой оборудван медицински хеликоптер, който ще осигурява въздушен транспорт при спешни пациенти, при условията и съгласно изискванията на Глава II, Раздел V, т.3.4 от медицински стандарт „Спешна медицина“.

Към момента са извършени пазарни проучвания, като са събрани три оферти от водещи производители. Със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-11-581/08.10.2020г. е създадена работна група, която е в процес на подготовка на цялостната документация за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Закупуване на минимум 1 брой санитарно превозно средство за транспорт по въздух (хеликоптер), осигурен с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ“. След приключване на работата на работната група, което очакваме да бъде в срок до един месец, обществената поръчка ще бъде стартирана, като се очаква решението за избор на изпълнител да бъде изготвено в срок до 6 месеца от датата на обявяването.

Използвам случая да Ви уведомя, че Министерство на здравеопазването, както и всички заинтересовани страни полагат големи усилия дейностите по проекта да бъдат реализирани качествено и в пълен обем, с цел  предоставяне на спешна медицинска помощ на нуждаещите се лица, чрез осигуряване на въздушен медицински транспорт.

Сподели в: