Върни се горе

ОТНОСНО: Адекватни и работещи финансови механизми за навременното и качествено лечение на деца в чужбина

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖО СИДОРОВА И Г-ЖО ЖЕЛЕВА,

 

Закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) е в съответствие с приетите изменения в чл. 82 от Закона за здравето и с §13 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., съгласно които изпълняваните от него дейности преминат за администриране към Националната здравноосигурителна каса  след 31 март 2019 г.  

Обръщам внимание, че посочения във въпроса Ви брой деца - 1 375 през 2016 г., включва общия брой деца, подпомогнати с  финансовите механизми на ЦФЛД, за лечение в България и в чужбина, докато споменатия брой – 132 деца през 2019 г. и 120 деца през 2020 г., се отнася до броя на децата, които са лекувани само в чужбина.

От предоставената от НЗОК информация по въпроса Ви става видно следното:

Към 01.04.2019г. от ЦФЛД към НЗОК са преминали 146 заявления за лечение на деца, като 46 от тях са вече с издадени от ЦФЛД заповеди. По тях, НЗОК е организирала престоя и лечението на децата и техните придружители. Прогнозното финансово задължение по посочените заявления е в размер на 5 267 313 лв.

За периода 01.04.2019 г. - 31.12.2019 г. в НЗОК са постъпили общо 1 234 заявления на лица до 18-годишна възраст за заплащане на медицински и други услуги. Издадени са 1 063 заповеди, от тях 894 във връзка с лечение в България и 169 във връзка с лечение в чужбина.

За първи път от НЗОК са одобрени и са издадени заповеди за лечението на 25 деца със спинална мускулна атрофия, а от 01.01.2020 са предприети всички действия за безпрепятственото преминаване лечението със скъпоструващи лекарствени продукти на 5 деца по чл.78, т.2 от ЗЗО.

Извършените от НЗОК  разходи за лечение на лица до 18-годишна възраст за периода са в размер на 23 748 211 лв.

За периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г. са постъпили общо 1 090 заявления за заплащане на медицински и други услуги  на лица до 18 години. Издадени са 985 заповеди, от тях 788 във връзка с лечение в България и 197-  за лечение в чужбина.

Към 30.09.2020г. НЗОК е извършила разходи за организационно и финансово подпомагане на лечението на лица до 18-годишна възраст в общ размер на 11 156 058, 37 лв., от които: за лечение в България - 10 307 029,21 лв. и за лечение в чужбина - 849 029,16 лв.

За посочените периоди са изготвени заповеди за лечение в чужбина в 15 страни, като най-голям е броят на децата, получили организационно и финансово подпомагане за извършване на диагностични и лечебни процедури, както и контролни прегледи в Германия, следвани от Австрия, Швейцария и Франция.

В допълнение на горното отбелязвам, че в НЗОК за лечението на деца в чужбина са издадени и формуляри за планово лечение в чужбина (S2), както следва, като за някои от случаите е издаван повече от един формуляр или формуляр за продължение:

-  за периода 01.04. - 31.12.2019 г. - 195 бр.(за 161 случая);

-  за периода 01.01. - 30.09.2020 г. - 175 бр. (за 139 случая).

Информацията е публично достъпна в публикуваните на интернет страницата на НЗОК отчети за извършена дейност по Наредба № 2 от 27 март 2019 г.  

 

Уважаеми г-жо Сидорова и г-жо Желева,

Всички дейности, изпълнявани от Център „Фонд за лечение на деца“ са прехвърлени към НЗОК в пълен обхват и нито една дейност не е отпаднала, т. е. не са отнети    съществуващи права на нуждаещите се пациенти за достъп до лечение. Освен това, допълнително е разширен обхвата на дейностите, като с изменение на Наредба 2 от 2019 г. е отпаднало ограничението трансплантациите на органи и хемопоетични стволови клетки в чужбина да бъдат финансирани само в държави-членки на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария. По този начин, в случаите, когато трансплантацията не може да бъде извършена в България, такава се финансирана в най-подходящото за пациента лечебно заведение в чужбина. 

В допълнение към горното, със Закона за бюджета на НЗОК за 2019г. и 2020г., дейностите, преминаващи към НЗОК за администриране, които са дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, са финансирани със средства от трансфери от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Видно от горепосоченото е, че Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса са предприели всички необходими мерки за гарантиране функциите, дейността, както и другите права и задължения, свързани с организационно и финансово подпомагане на децата за тяхното навременно и качествено лечение както в България, така и в чужбина.

Сподели в: