Върни се горе

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Д-Р НАЙДЕНОВА, Г-Н ПОПОВ И  Г-Н ТОПЧИЕВ,

 

 

МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, в което държавата притежава 83,25% от капитала, а останалата част от капитала е разпределена между общините от региона. Същото се управлява от съвет на директорите, който се избира от общото събрание на акционерите. В тази връзка следва да се има предвид, че министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата като акционер в дружеството и съответно неговите задължения и права са с оглед на това му качество. Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, управленската отговорност е на съвета на директорите.

Бих искал, обаче, да Ви информирам за предприетите от МЗ действия за разработване на проекти на нормативни актове, целта на които е да се постигне по-добро финансово управление и стабилизиране на финансовото състояние на лечебните заведения.

Министерството на здравеопазването разработи проект на Методика за образуване на разходите за персонал и работните заплати на медицинския и немедицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, който след обсъждане от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в „Здравеопазването“  предстои да влезе в сила. Очакванията са, че с прилагането на методиката ще се постигне  баланс между финансовите възможности на лечебните заведения и равнището на възнагражденията на медицинските специалисти, ще се постигне справедливост и прозрачност при определяне на индивидуалния размер на възнагражденията.

Приета е и предстои да бъде публикувана Наредба за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове. Очаквани резултати - повишаване на финансовата дисциплина, планиране на финансовите ресурси и  оптимизиране на разходите, което следва да доведе и до възможности за повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти.       

През първо тримесечие на 2019 г. от МБАЛ „ Св. Петка“- Видин са отчетени общо разходи за персонал в размер на 1 487 362 лв., в т. ч. 1 246 798 лв. за възнаграждения и 240 564 лв. за осигурителни вноски.

От общите разходи за възнаграждения 97,3% са изплатени за заплати по трудови правоотношения и 2,7% за възнаграждения по договори за управление и контрол и по граждански договори.

Разпределението на трудовите възнаграждения по категории персонал е както следва: 33% за лекари, 41% за специалисти по здравни грижи, 15% за санитари и болногледачи и 11% за друг персонал. Средно списъчният състав на лечебното заведение е 435 човека, от които 90 лекари, 197 медицински сестри, 93 санитари и болногледачи и 55 човека – друг персонал.

Към 31.03.2019 г. средно месечните възнаграждения по основни категории персонал са както следва: 1 458 лв. за лекари, 844 лв. за специалисти по здравни грижи и 673 лв. за санитари и болногледачи.

Съотношението между работните заплати за лекар, специалист по здравни грижи и санитар-болногледач, според отчетените данни за първо тримесечие на 2019 г. е 2,2 : 1,3 : 1.

В заключение Ви уверявам, че се прави всичко възможно да бъдат гарантирани справедливи и прозрачни процедури при определяне на работните заплати на медицинските специалисти, но министърът на здравеопазването не може да определя едностранно размера на възнаграждения.

Сподели в: