Върни се горе

ОТНОСНО: Актуализиране на Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и на Сборник с рецепти и ръководство за здравословно хранене на децата от 3- до 7-годишна възраст.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СИДОРОВА,

 

Осигуряването на здравословно хранене на организираните колективи деца в България е приоритет на националната здравна политика. През 2018 г. след преглед на съществуващите научни доказателства, документи на Европейския орган по безопасност на храните, становища на водещи международни организации и др. бяха актуализирани физиологичните норми за хранене на населението в България. Актуализираните физиологични норми определят потребностите от енергия и хранителни вещества на отделните популационни групи от населението, които трябва да се осигурят чрез адекватно хранене за съответната възраст, пол и физическа активност. Новата наредба за физиологичните норми за хранене (Наредба № 1 от 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението) определя рамката, въз основа на която трябва да се променят действащите наредби за здравословно хранене на отделните възрастови групи, в това число и Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения.

С цел осигуряване на здравословно, адекватно и пълноценно хранене на децата в детските заведения чрез въвеждане на изискванията и референтните стойности за прием на хранителни вещества и енергия е разработен проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. Внедряването в практиката на актуализирания продуктов набор ще способства за създаване на здравословни навици за хранене при децата, което ще бъде основа за изграждане на здравословен модел на хранене през детството. Осигуряването на разнообразно и балансирано здравословно хранене и подходящ хранителен модел и навици при децата ще създаде условия за дългосрочно добро здраве и намаляване на риска от хронични незаразни заболявания в по-късни етапи от живота им.

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. е публикуван за обществени консултации на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации на 10.06.2019 г. за срок от 30 дни.

С цел улесняване на въвеждането в практиката на наредбата за здравословно хранене, през 2004 г. е публикуван Сборник рецепти с наръчник за хранене на децата от 3- до 7-годишна възраст. През 2018 г. е разработен актуализиран вариант на Сборника, който ще бъде отпечатан и предоставен на заинтересованите детски заведения за ползване след обнародването в „Държавен вестник“ на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. Така Сборникът ще бъде в пълно съответствие с международните препоръки, националния опит и нормативната уредба за организирано хранене на децата в посочената възраст.

Сподели в: