Върни се горе

Относно: Закриване на Националния център по наркомании.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

 

С Постановление №14 на МС от 1994 г. Държавната факултетска болница за наркомании и детска психиатрия "Простор" е преобразувана в Национален център за наркомании към МЗ на основата на болничната база в Суходол на Катедрата по психиатрия и Трудово-лечебното стопанство на базата в Суходол.

С Постановление № 69 на МС от 2001 г.  Националния център за наркомании е преобразуван в Национален център по наркомании (НЦН) към министъра на здравеопазването.  

В момента НЦН е с 20 щатни бройки, от които заети 18.  Състои от 2 специализирани дирекции: „Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация“ – с 5 щатни бройки  и „Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици“– 9 щ. бройки.

Дирекция „Административно-стопанско и правно обслужване“ е с  6 щатни бройки.  Обобщено – в НЦН  14 експерти изпълняват функциите  и задачите определени с  Правилника на центъра  и          6 щатни длъжности администрират тяхната дейност.

МЗ предлага двете специализирани дирекции, запазвайки всичките си функции и щатните бройки да бъдат включени в състава на НЦОЗА.

Една от причините наркотичната зависимост да се разглежда в по-широк аспект на общественото и психиатрично здраве е това, че през последните години съществено е повишен броят на пациенти, постъпващи за лечение в психиатрично лечебно заведение с много тежки усложнения.

Друга причина, налагаща спешно да се потърсят възможности за по-голяма компетентност в областта на наркоманиите е проект на новата Национална стратегия за борба с наркотиците.  Считаме, че само с капацитета на двете дирекции към НЦН  не е възможно да се покрият всички дейности по стратегията. Чрез вливането в структурата на НЦОЗА, експертите от НЦН биха могли да използват капацитета на центъра в областта на зависимостите и наркоманиите.   

Сградата, в която в този момент се помещава НЦН е с изтекъл договор със Столичната община, като всички възможности за неговото уреждане са категорично отхвърляни от Общината.

МЗ взе решение структурата на НЦН да бъде прехвърлена в сградата, където се помещава НЦОЗА, защото от гледна точна  целесъобразното изразходване на обществения ресурс не е обосновано да се поддържа отделна административна структура за толкова малък брой експерти.

Справка показа, че в ЕС липсва самостоятелна структура с такива функции. В САЩ  няколко неправителствени организации имат  подобни функции и дейност. Това не е пречка тези държави да изпълняват международни и местни ангажименти в областта на борбата с наркотиците и превенцията и лечението на зависими.

При преобразуването на центъра  се запазват всички негови функции и служители. Позицията на България в международните форуми ще продължи да се изпълнява от служителите, които сега работят в НЦН.

Основната задача  на НЦОЗА, като част от структурата на МЗ, е грижата  за опазване  общественото здраве на нацията.  

Убеден съм, че обединеният експертен потенциал на двата центъра ще доведе до повишаване резултатите в  работата в областта на зависимостите и наркоманиите както на местно, така и на международно ниво.

Сподели в: