Върни се горе

ОТНОСНО: Реимбурсирането на кислородолечението в домашни условия

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ,

 

Националната здравноосигурителна каса е предприела конкретни действия във връзка със заплащането на кислородолечението в домашни условия, както следва:

1. По постъпило заявление от Асоциация на българите, боледуващи от астма, алергия и ХОББ, както и по заявления от Асоциация Муковисцидоза, Асоциация на родителите на деца с епилепсия и Национален алианс на хора с редки болести е предложено включване в списъка на НЗОК на:  реимбурсиране ползването на кислородни концентратори.

2. В връзка с тези заявления е одобрено включването на тези медицински изделия в Спецификация на медицински изделия в извънболничната помощ, приета с Решение на Надзорния съвет на НЗОК на 18.12.2018 г. След проведено договаряне с производители и дистрибутори (търговци на едро), кислородните концентратори са включени в „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ“, съставен по реда на Наредба № 10 , в сила от 01 юни 2019 г.

Групата се определена като „Meдицински изделия за кислородотерапия“ като се предвижда НЗОК да заплаща за ползването на тези кислородни концентратори, при условията на чл.14, ал.5 от Наредба 10/2009г., съгласно който НЗОК заплаща не по- рано от шест месеца от влизане в сила на списъка,  т.е. предстои заплащане на разходите за кислородотерапия след 01.12.2019г. като е в ход процес на изготвяне на медицински критерии и алгоритъм за проследяване на пациенти при провеждане на кислородотерапия.

3. Във връзка с изготвянето на медицинските критерии и алгоритъм за проследяване, на  членовете на Експертен съвет по пневмология и фтизиатрия, определени със Заповед № РД-01-113/01.04.2019 г. на Министъра на здравеопазването, е изпратено писмо с искане за становище относно:

- Определяне на обективни критерии за започване/провеждане на кислородотерапия - видовете клинични, лабораторни и образни изследвания с конкретни параметри;

- Определяне на режим на наблюдение и проследяване на ефекта и състоянието на пациента – специалист/специалност, ниво на компетентност, периодичност и обем на определени изследвания;

- Прогнозен брой пациенти за тригодишен период (2020 год. - 2022 год.), подходящи за кислородотерапия;

- Информация за консенсуси и фармакотерапевтични ръководства, в които е включена посочената терапевтична стратегия (национални, европейски или международни).

От приемането на становище по така поставените въпроси зависи стартирането на заплащането на „Meдицински изделия за кислородотерапия“ от 01.12.2019 г.

В предстоящите преговори по НРД за 2020-2022 г. също ще се търсят възможности за финансиране на това направление.

Сподели в: