Върни се горе

ОТНОСНО: Състоянието на ЦСМП - Перник

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,

 

Център за спешна медцинска помощ Перник е създаден с ПМС № 195 от 11.10.1995 година. Същият е структуриран с 5 Филиала за спешна медицинска помощ, разкрити в градовете Перник, Радомир, Земен, Брезник и Трън.

За осигуряване на спешна медицинска помощ в центъра са структурирани 8 /осем/ мобилни екипа, един транспортен /домедицински/ екип и 4 /четири/ стационарни екипа разкрити във филиалите, в които няма лечебни заведения за болнична помощ с разкрити спешни отделения.

За осъществяване на дейността си Центърът за спешна медцинска помощ е оборудван с 18 броя линейки. Десет от тях са основни, с които мобилните екипи изпълняват ежедневните си дежурства и осем са резервни. 14 от линейките са закупени през 2007, 2008 и 2009 година, 2 -  през 2015 и 2 - през 2019 година.

Ръководството на центъра е разпределило наличните линейки съобразно теренните условия за всеки един филиал за спешна медицинска помощ. Разпределението по две линейки за всеки филиал извън град Перник, позволява осигуряване на адекватна спешна медицинска помощ на обслужваното население по всяко време на денонощието. 

Наличното медицинско оборудване в линейките и стационарните екипи е достатъчно за диагностика и реанимационни действия. Във всяка линейка е наличен ЕКГ апарат, дефибрилатор, апарат за механична вентилация, аспиратор, реанимационна чанта, кислородна инсталация, глюкомер, пулсоксиметър.

Създадено е погрешно впечатление, че наличното медицинско оборудване е старо и амортизирано, но поради ниската му натовареност във филиали от типа на тези в област Перник, то е напълно годно и използваемо.

Анализирайки състоянието на материалната база и човешките ресурси в системата за спешна медицинска помощ, от страна на Министество на здравеопазването се предприеха конкретни мерки а именно:

  • За подобряване заплащането на труда на работещите в системата за спешна медицинска помощ в рамките на бюджета на МЗ за периода 2015-2019 г. ежегодно се осигуряват допълнителни средства, като през 2019 г. увеличението достигна 63% спрямо изходното ниво през 2014 г.
  • За подобряване на материалната база е разработен Голям инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, по който ще се осъществи изграждане на нови, обновяване и реконструкция на старите сгради, в които са разположени центровете за спешна медицинска помощ и цялостна подмяна на автопарка и медицинското оборудване в него.

За ЦСМП Перник е предвидено изграждане на нова сграда в двора на областната болница, в която ще се разположи администрацията на центъра и Филиал за спешна медицинска помощ.

За останалите филиали в  Радомир,  Земен, Брезник и Трън е предвидено преустройство и реконструкция на съществуващите сгради.

За Център за спешна медицинска помощ Перник по проекта е предвидена доставка на 9 /девет/ броя линейки, напълно оборудвани с медицинска апаратура, разпределени за всички мобилни екипи.

Сподели в: