Върни се горе

ОТНОСНО: Стабилизация на МБАЛ Ловеч

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

„МБАЛ  проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч е лечебно заведение, търговско  дружество със смесено държавно и общинско участие, в което държавата притежава 69.92  на сто от капитала, а останалата част е разпределена между общините от региона.

Условията и редът за осъществяване на приватизационна процедура нормативно са уредени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСПК). По отношение на търговските дружества с държавно участие в капитала, в чл. 1, ал. 2 от ЗПСПК е дефинирано понятието приватизация, а именно прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала или на чуждестранни лица на: дялове или акции - собственост на държавата или общините от търговски дружества; дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала; обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

В тази връзка следва да се има предвид, че всички лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала са включени в забранителния списък за приватизация съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗПСПК, като редът за продажба на обособени части от тях е императивно уреден в чл. 28, ал. 9 и ал. 10 от същия.  В допълнение, т.2 от §1 от Допълнителните разпоредби на този закон, дефинира  понятието "Обособена част от лечебно заведение" – тя  е такава, която не е свързана пряко или чрез нея не се осъществява лечебната дейност на същото лечебно заведение и може самостоятелно да осъществява стопанска дейност, недвижим имот, както и незавършени обекти на строителство - собственост на лечебното заведение.

Предвид гореизложеното Ви информирам, че в Министерство на здравеопазването не е  инициирана процедура за продажба на обособени части – недвижими имоти от  „МБАЛ  проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч.

Сподели в: