Върни се горе

Относно: Изплащането на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания от НЗОК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

 

Министерството на здравеопазването е предприело необходимите организационни и подготвителни действия с оглед въвеждане в изпълнение на чл. 23 и 45 от Закона за здравното осигуряване, в това число и в изпълнение на § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания, съгласно който Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса съвместно изработват и утвърждават механизмите и стандартите по чл. 73, ал. 3 от същия закон в срок до края на месец септември 2019 г.

Създадена е междуведомствена работна група, включваща представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и Изпълнителната агенция по лекарствата със задача на основание чл. 73, ал. 4 от Закона за хората с увреждания, да изработи механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания по чл. 73, ал. 3 от същия закон, както и да анализира необходимостта от иницииране на нормативни промени по осигуряване на условия за прилагане на подхода за финансиране и предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, които от 1 януари 2020 г. ще се осъществяват от системата на здравеопазването.

Междуведомствената работна група обсъжда опита, трудностите и проблемите, които среща социалната система при предоставянето им както и обстоятелствата, налагащи прехвърлянето на финансирането към здравната система. Разгледани са разписаните в чл. 73, ал. 4 от Закона за хората с увреждания понятия механизъм и стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия с оглед дефиниране на тяхното съдържание. На база на извършен анализ на натрупания опит, трудности и проблеми при предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания се изготвят съответните нормативни промени, свързани с финансирането и предоставянето им от Националната здравноосигурителна каса. Механизмите и стандартите за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания по чл. 73, ал. 3 от Закона за хората с увреждания ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за обществени консултации в законовоопределения срок. В момента същите се финализират като промени в съответните два подзаконови нормативни акта – наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия и наредбата по чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване.

На този етап е идентифицирана необходимост от правно прецизиране на разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от Закона за хората с увреждания и съответната промяна е предложена със заключителна разпоредба в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като се предлага точното посочване в разпоредбата на подзаконовите нормативни актове, в които следва да бъдат включени механизмите и стандартите.

Срокът на общественото обсъждане на законопроекта приключи на 18 септември 2019 г. Предстои финализирането му и внасянето му за одобряване в Министерския съвет.

Министерството на здравеопазването ще предприеме необходимото с оглед осигуряване прилагането на чл. 23 и 45 от Закона за здравното осигуряване, считано от 1 януари 2020 г.

Сподели в: