Върни се горе

ОТНОСНО: Проект „ПУЛС“

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ

 

Министерството на здравеопазването в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, изпълнява проект  „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, с основна цел подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

Общият бюджет на проекта е 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. В изпълнение на дейностите по проекта е изграден и оборудван Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, създаден с  ПМС № 239 от 13 септември 2016 г., като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването. До момента са изпълнени всички подготвителни дейности. Доставено, монтирано и пуснато в действие е заложеното в проекта специализирано и технологично оборудване и обзавеждане.

Избран е изпълнител, който ще проведе обученията на служителите от центровете за спешна медицинска помощ  и на служителите от спешните отделения. Предстои сключване на договор с избрания изпълнител.

Поради отказ от страна на класирания на първо място участник по проведена обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика (пътни , нощувки, хранене, кафе паузи за обучаващите) Министерство на здравеопазването обяви обществена поръчка в условията на спешност, позовавайки се на чл. 74, ал. 4 от ЗОП за избор на нов изпълнител.

С цел оптимизиране на дейностите и постигане на допълнителни ползи за системата на спешната медицинска помощ като резултат от изпълнението на проекта, същият бе изменен, като пред Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ успешно бяха защитени допълнителни дейности като: създаване на онлайн система за дистанционно обучение чрез разработване на специализиран софтуер за осигуряване на теоретично и практическо обучение на участниците в обученията; закупуване на високотехнологично оборудване и създаване на диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2019 г. С цел успешно изпълнение на горецитираните дейности, между Министерство на здравеопазването и Управляващия орган на          ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 тече процес на подписване на анекс към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с който срокът на проекта ще бъде удължен до 31.12.2020г. Това ще гарантира успешното провеждане на първоначалното и периодичното обучение на служителите от системата на спешната медицинска помощ, съгласно заложените индикатори в проекта.

По отношение графика за изпълнение на проекта, Ви информирам, че към момента, същият се изпълнява текущо, като изцяло е приключено изпълнението на част от дейностите по проекта – изготвени са анализ на нуждата от обучение на служителите от системата на спешната медицинска помощ, създадени са методика и програми за първоначално и периодично обучение на всички категории персонал от ЦСМП и спешните отделения и са разработени методики за първоначална и периодична оценка на професионалните компетентности в спешната медицинска помощ. След сключването на Допълнително споразумение, касаещо удължаване срока за изпълнение на дейностите, графикът на проекта ще бъде актуализиран, спрямо новия краен срок  31.12.2020 г.

Сподели в: