Върни се горе

ОТНОСНО: Въздействието на опасните количества серен диоксид във въздуха върху здравето на българите

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

Националният компетентен орган по въпросите за околната среда включително превенцията и контрола на замърсяващите въздуха емисии е Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Основният нормативен документ относно качеството на атмосферния въздух е Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Съгласно Закона МОСВ провежда държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух за осигуряване на устойчиво развитие, а неговите териториални контролни органи - регионалните инспекции по околната среда и водите и общинските власти осъществяват контрола и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия.

В изпълнение на хоризонталната политика по опазване на общественото здраве е издадена и Наредба № 12 от 2010 г., с която се урежда и установяването на алармени прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон, както и информационен праг за озон.

Отчитайки медицински доказания факт, че замърсяването на въздуха безспорно вреди на човешкото здраве Министерство на здравеопазването чрез териториалните си структури - Регионалните здравни инспекции и експертизата на Националния център по опазване на общественото здраве, изготвя препоръки към общинските власти, които следва да бъдат включени в действащите и актуализирани общински програми за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух.Ефективни мерки, с който би се постигнало редуциране нивата на атмосферните замърсители и ограничаване на вредното им въздействие върху здравето на населението следва да са насочени към:  основните регионални емитери, свързани с внедряването на най-добрите налични техники и пречиствателни съоръжения; газифициране на населените места с оглед намаляване на емисиите на прахови частици, серен диоксид и азотни оксиди от битовото отопление; регламентиране на стандарти за качеството на твърдите горива и ефективността на отоплителните уреди; залесяване на общинските терени; възстановяване и поддържане на озеленителните пояси; преустановяване и недопускане на нерегламентирано изгаряне на опасни отпадъци и др.

Бих искал да Ви информирам, че в изпълнение изискванията на чл.10 а от Закона за чистотата на атмосферния въздух МОСВ  разработи Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г.,приета от МС на 11.09.2019 г.

В програмата са предвидени редица политики и мерки, които следва да бъдат проведени за намаляване на емисиите към 2020 и 2030 г. Включени са всички държавни органи и ведомства, регламентирани са ангажиментите им за опазване на факторите и компонентите на околната среда, а от там и за опазване на общественото здраве.

Уважаеми г-н Гьоков,

Убеден съм, че с общи усилия -  отговорните институции,  общинските и областните администрации ще успеят да създадат необходимата организация и ще предприемат съвместни действия за подобряване качеството на живот и осигуряване на условия за увеличаване продължителността на живот на българските граждани в по-добро здраве.

Сподели в: