Върни се горе

ОТНОСНО: Разкриването на нова многопрофилна болница за активно лечение на територията на гр. Габрово

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

 

С промени в Закона за лечебните заведения от 01.04.2019г., лечебните заведения за болнична помощ се създават с Решение на Министерския съвет въз основа на комплексна оценка на потребностите на населението от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта, приета с Решение на Министерски съвет от 2018г. и на представените документи от заявителя по реда на Закона за лечебните заведения. Комплексната оценка се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Когато в представените документи от заявителя е посочено, че лечебното заведение ще се финансира със средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), по процедурата се изисква и становището на НЗОК за възможностите за финансиране на съответните дейности.

С решението на Министерския съвет, с което се одобрява създаването на лечебно заведение за болнична помощ, се определят: видът на лечебното заведение за болнична помощ; структурата и предвижданият брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури; срокът за реализиране на проекта, до който може да се подаде заявление за издаване на разрешение по реда на Закона за лечебните заведения.

В съответствие с гореизложените промени в Закона за лечебните заведения, „МБАЛ Свети Иван Рилски Габрово“ ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ, което следва да се създаде с Решение на Министерски съвет.

Съгласно представения от заявителя проект, новото лечебно заведение ще бъде многопрофилна болница за активно лечение, ситуирана в самостоятелна сграда, специално проектирана и изградена за целта, а тригодишният бизнес план за развитие на „МБАЛ Свети Иван Рилски Габрово“ ЕООД предвижда лечебното заведение да разполага със 107 легла и да изпълнява медицински дейности в обхвата на медицинските специалности по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, кардиология, гастроентерология, нефрология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина и образна диагностика.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е изразено становище от НЗОК, според което е нецелесъобразно увеличаване на финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Габрово за заплащане на дейности, които се изпълняват от съществуващите лечебни заведения. С оглед на това, дейността на „МБАЛ Св. Иван Рилски Габрово“ ЕООД ще се осъществява при условията на чл. 59, ал. 1а от Закона за здравното осигуряване.

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е изготвила оценка на потребностите въз основа на Националната здравна карта, според която в област Габрово напълно са изчерпани възможностите за разкриване на нови легла по някои от заявените медицински специалности, като гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, а по останалите заявени медицински специалности потребностите са ограничени.

По реда на административната процедура, регламентирана изчерпателно в чл. 37а от Закона за лечебните заведения, въз основа на комплексната оценка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и предложението на министъра на здравеопазването е взето                Решение № 513 от 26 август 2019 г. на Министерския съвет, с което се одобрява създаването на „МБАЛ Св. Иван Рилски Габрово“ ЕООД и което ще осъществява дейност само по медицинските специалности, за които е установена потребност по Национална здравна карта, с общо 47 легла.

Със същото Решение на Министерския съвет е отказано да се одобри извършването на дейности по медицинските специалности „Гастроентерология“, „Ендокринология и болести на обмяната“ и „Нервни болести“, за които не е установена потребност по Национална здравна карта и извършената комплексна оценка от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Срокът, до който управителят на „МБАЛ Св. Иван Рилски Габрово“ ЕООД може да подаде заявление до министъра на здравеопазването за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на чл. 47 от Закона за лечебните заведение е определен също с Решението на Министерския съвет - до три месеца от приемането му.

Сподели в: