Върни се горе

ОТНОСНО: Недостиг на общопрактикуващи лекари

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦЕНТ ЧАКЪРОВ,

 

Надзорният съвет на НЗОК с Решение 03.05.2018 г. прие Методика за определяне на месечното заплащане за работа в населени места с регистрирани в РЗИ адреси с неблагоприятни условия на работа на изпълнители на първична медицинска помощ. Методиката е съгласувана с Управителния съвет на Българския лекарски съюз.

Списъкът на населените места и възнаграждение за работа в тях – месечните суми, заплащани от НЗОК на ОПЛ, определен на база методиката е в сила от 1 април 2018 г.

Методиката позволява при всяка промяна в обстоятелствата по индивидуалните договори на ОПЛ с НЗОК, след проведена среща със съответната районна лекарска колегия на БЛС, Списъкът да бъде изменян и допълван. По постъпили предложения на директорите на РЗОК това се е случило седем пъти от 01.04.2018 г. - датата на влизане в сила на методиката до сега.

През 2018 г. за работа в неблагоприятни условия от НЗОК са заплатени общо 4 816 293 лв. или 2,33% от разходваните средства за ПИМП. На национално ниво през 2018 г. е отчетено нарастване на заплатените средства, спрямо предходната година.

Договореният оптимален размер за 2019 г. за плащания за практики, определени като неблагоприятни е в размер на 5 млн. лева. За периода януари – август 2019г. НЗОК е заплатила 3 295 293 лв. За същия период на предходната година средствата са   3 189 238 лв.

НЗОК каса е отворена за обсъждане при разработване на новите методики за разпределение на тези средства през бюджетната година. В тази връзка очакванията ни са по време на преговорния процес за изготвянето на НРД за медицински дейности за 2020 г., да бъдат обсъдени предложения /нови критерии/ за по-справедлив начин на разпределение на средствата за работа при неблагоприятни условия.

Същевременно, бих желал да Ви информирам, че след широко обществено обсъждане на 23.07.2019г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. С разработеното изменение и допълнение на Наредбата се въведе ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти в съответствие с установените потребности от специалисти в страната. Предвидено е МЗ да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности, като по този начин процесът по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда активно с финансиране от държавния бюджет и няма да е за сметка на бюджета на лечебните заведения.

Отчитайки необходимостта от стимулиране интереса към придобиване на специалност Обща медицина,  МЗ направи промяна в условията за специализация в контекста на създадената възможност за субсидиране на базите за обучение, а именно - специализацията по Обща медицина вече се осъществява по общия ред за клинични специалности – въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, с което ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията.

Уважаеми дами и господа, считам, че за да бъде повишен интересът към специализацията по Обща медицина е необходимо не само подобряване на условията за обучение, а и наличието на добра професионална реализация след завършване на обучението.

За разлика от финансовите и материалните ресурси, човешките не подлежат на механично или задължително териториално преразпределение. За оптималното им преразпределение е необходимо създаване на благоприятна среда, предоставяща възможности и стимули, които да произведат в самите медицински специалисти желание за промяна на работното и населеното място. Такива стимули могат да бъдат създаване привлекателни условия на труд и подходящо възнаграждение, на добри условия за професионално развитие, благоприятни условия за обучение и развитие на децата на медицинските специалисти и за работа на останалите членове на семействата им и др. Тук освен държавата важна и отговорна е и ролята на органите за местното самоуправление.

Сподели в: