Върни се горе

ОТНОСНО:  Нов модел на здравеопазване

       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

Както е известно на 15 юли т.г. на втора Кръгла маса за реформа в здравноосигурителния модел, представих за обсъждане втори етап от разработките за нов модел на здравеопазване.

Направих това предложение след проучване на практиките в Европейския съюз и след дискусия, която протече в няколко работни групи след първата Кръгла маса през септември 2018 г.

Основната цел на представения модел е да дава право на избор на пациента за следното:

  • Кой да управлява здравните му вноски;
  • Къде да се лекува при най-добрите условия на територията на страната;
  • Пълна информираност за обхвата и цените на медицинските услуги и лекарствата.

Целта е да се въведе такъв модел, който да осигурява контрол върху качеството на услугите и да гарантира достъпност и финансова устойчивост.

Основното при този модел е пълна демонополизация на НЗОК и въвеждане на здравни фондове / НЗОК и частни фондове/. Същите ще се конкурират равнопоставено и следва да отговарят на всички изисквания за платежоспособност и финансова устойчивост и ще подлежат на регулация съгласно общия режим на европейското законодателство.

МЗ ще определя медицинските стандарти, контрола върху медицинските дейности и тяхното качество чрез Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

МЗ одобрява основния пакет от здравни дейности, който се съгласува със съсловните организации и се покрива от здравните вноски на българските граждани. Цените на дейностите в основния пакет ще подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска помощ, а съсловните организации ще изготвят правилата за добра медицинска практика и продължаващо обучение.

Лечебните заведения ще формират цени за дейностите извън основния пакет, като същите ще се покриват от доброволното здравно осигуряване или чрез плащания от пациентите.

Не се предвижда промяна в размера на здравноосигурителната вноска, а лицата следва доброволно да изберат в кой фонд да се запишат НАП ще събира вноските на всички здравноосигурени лица и средствата от здравни вноски ще се разпределят ежемесечно към здравните фондове. Размерът на средствата ще е равен на броя записани във всеки фонд осигурени лица, умножен по осреднения размер на здравната вноска за всички здравноосигурени лица. Няма да има значение кой е платецът на вноската и за чия сметка се осигуряват лицата.

Моделът ще стартира от определена начална дата на съответната финансова година, през която се е лицензирал първият фонд/ фондове.

Поставеният от Вас въпрос включва трите възможни варианта на разходване на финансовите ресурси за здравеопазване – сега действащия модел и представените варианти на двете кръгли маси.

Кой от тези варианти ще бъде предпочетен е въпрос, на който не бих искал да давам категоричен отговор все още, тъй като няма обществен и политически консенсус за избор на модел за финансиране и организация на здравеопазването.

Надявам се на база нашата работа върху средата и нормативната уредба, при която функционира сегашната здравна система, вкл. остойностяване на медицинските дейности, добрите европейски практики, които можем да заимстваме и не на последно място по значение – сближаване на позициите на политическите сили около един вариант, който да бъде подкрепен с консенсус, на българските граждани да бъде предложен работещ модел за по-добро здравеопазване.

Сподели в: