Върни се горе

ОТНОСНО: искане на министър-председателя на Република България за отстраняване на директори на три столични болници

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ,

 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Н.И.Пирогов”ЕАД, гр. София, Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев” ЕАД, гр. София и Болница „Лозенец“ са самостоятелни юридически лица – държавни лечебни заведения. Оперативното управление на всички дейности и процеси в тях се осъществява от избраните ръководни органи. В този смисъл цялостната отговорност за управлението им, при спазване на действащото законодателство и добрите практики се носи от директора на съответното лечебно заведение.

Във връзка с трагичния инцидент, при който почина тригодишният Александър и с цел да не бъдат възпрепятствани компетентните органи при набиране на обективна информация и преглед на всички факти и обстоятелства относими към случая, директорите подадоха заявления за ползване на неплатен отпуск за времето, през което протича назначената от мен проверка в трите лечебни заведения.

Оцених решението на директорите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ като правилно и своевременно, в качеството си на принципал на двете лечебни заведения, уважих желанието им да излязат в неплатен годишен отпуск. Намирам, че с това си поведение, те съдействаха в максимална степен за прозрачното и обективно протичане на проверката.

Окончателният доклад от извършената проверка, която възложих на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, както и съпътстващите я констативни протоколи и независими експертизи, недвусмислено показват, че не са налице пропуски в диагностично-лечебния процес, провеждан от трите лечебни заведения. С оглед приключването на проверката, мога да Ви информирам, че към момента директорите и на трите лечебни заведения изпълняват задълженията си.

Сподели в: