Върни се горе

Относно: изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

Стратегическа цел на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022г. (Програмата) е да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст, с възможност за включване на целеви групи от пациенти с хронични заболявания, съгласно Наредба № 15/ 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България.

Като приоритет в Програмата е заложено повишаване имунизационния обхват с грипни ваксини сред лицата от целевата група, като до 2022 г. следва да се обхванат до 25 % от възрастното население, навършило 65 години.

Планът за действие на Програмата предвижда периодично да се извършва оценка и анализ на изпълнението на имунизациите на целевата група.

Изпълнител на дейността по Програмата е Националният координационен съвет (НКС) съвместно с Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

Националният координационен съвет е сформиран в съответствие с т.1.1. от Работната програма и е консултативен орган към министъра на здравеопазването.  

Съгласно изготвените по т.2.2 от Работната програма Указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонния грип, осигуряващи изпълнението на Програмата, заявяването на необходимите количества се извършва от общопрактикуващия лекар /ОПЛ/ за лица от целевата група в пациентската му листа към търговците на едро на лекарствени продукти, определени от НЗОК след приключване на процедурата по Наредба № 10/2009 година.

Общопрактикуващият лекар най-добре познава лицата от пациентската си листа и според придружаващите им заболявания определя подлежащите от тях за имунизация, като след преценка на здравословното им състояние и липсата на противопоказания може да приложи препоръчителната ваксина срещу грип. Препоръчителните имунизации по Програмата за текущата година приключват на 31 декември.

Министерство на здравеопазването също разполага с информация от граждани за недостиг в отделни населени места на противогрипна ваксина по Националната програма, като съдействие е оказвано при всеки конкретен случай.

След отчитане през 2020 година на извършените имунизации съгласно цитираните указания и Наредба № 15 за имунизациите в Република България, Националният координационен съвет съвместно с Министерство на здравеопазването и НЗОК ще обсъди и анализира констатираните затруднения при изпълнението на Програмата, постигнатия имунизационен обхват и при необходимост ще предложи действия за подобряване на планирането и отчитането на ваксините, прилагани за изпълнението й.

Изпълнителите по Програмата, неправителствените организации и всички заинтересовани лица могат да предоставят своите предложения за подобряване организацията на работа на Националния координационен съвет.

Сподели в: