Върни се горе

ОТНОСНО: пререгистрирането на лечебните заведения, като публични предприятия предоставящи „обществени услуги“ по Закона за публичните предприятия и мястото им в новия модел на здравеопазване

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

Съгласно Закона за публичните предприятия /ЗПП/, лечебните заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно/ общинско участие в капитала или в които държавата/ общината по друг начин упражнява доминиращо влияние и дъщерните дружества на тези търговски дружества, ако чрез тях държавата/ общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/ акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние, са публични предприятия /чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2/.

На горепосочените лечебни заведения – публични предприятия могат да бъдат възлагани задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика от органите, упражняващи правата на държавата/ общината, в рамките на техните компетенции или по ред, определен със закон /чл. 7, ал. 1 от ЗПП/, като се отчита обстоятелството, че здравните и образователните услуги са част от „обществените услуги“ по смисъла на Закона за публичните предприятия /§ 1, т. 5 от ДР на ЗПП/. В тази връзка следва да се има предвид, че задълженията за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика се конкретизират чрез посочване на задълженото публично предприятие, съдържанието на задължението, срока и условията, при които то следва да бъде изпълнено, както и други условия, ако има такива, като информацията се публикува на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол, а разходите на публичните предприятия, в изпълнение на горепосочените задължения, се финансират от държавния/ общинския бюджет или по ред, определен със закон, и се оповестяват в годишния финансов отчет /чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от ЗПП/.

В шестмесечен срок от влизането на закона в сила Министерския съвет следва да приеме правилник за неговото прилагане, където ще бъдат разписани предвидените в този закон процедури.

Сподели в: