Върни се горе

ОТНОСНО: Неупражнено право на избор на лекар

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

Към 30.06.2019 г. от регистрирани в Националната база данни Население живи 1 450 253 лица на възраст от 0 до 18 г., 188 981 лица не са имали регистриран избор на личен лекар. За 26 085 от тези лица има регистрирано второ гражданство, освен българското и за 5 065 е регистрирано първо гражданство, различно от българското.

Съгласно чл. 4, ал. 1 и 3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ здравноосигурените лица имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ на територията на цялата страна, сключило договор с НЗОК. За малолетните и непълнолетните лица изборът се извършва от техните родители или настойници, съответно със съгласието на техните родители или попечители. Видно от разпоредбите това е право, а не задължение на лицата.

Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември, ЗОЛ могат да променят избора си на ОПЛ. Същият е длъжен да оказва медицинска помощ на ЗОЛ от датата, на която е осъществен изборът, като ЗОЛ се включва в пациентската му листа от тази дата.  

С цел оказване на качествена медицинска помощ, в задълженията на общопрактикуващия лекар влиза изпълнението на програма „Детско здравеопазване“. Допусната е възможност, в случай, че родител или настойник на малолетни и непълнолетни лица изберат ОПЛ, който не е с придобита специалност по педиатрия, тази програма да се изпълнява от лекар специалист (педиатър), като личният лекар издава еднократно направление за първоначален избор на изпълнител (лекар специалист по педиатрия) по програма „Детско здравеопазване”, специалист. В случай, че родител или настойник желае да смени лекаря по педиатрия водещ програмата, то личният лекар издава направление за преизбор на изпълнител (лекар специалист по педиатрия) по програма „Детско здравеопазване”.

За лицата до 18 годишна възраст е осигурено безлимитно издаване на направления от ОПЛ по повод остро състояние за консултация с лекар с придобита специалност по „Педиатрия”, „Детска гастроентерология”, „Детска ендокринология и болести на обмяната”, „Детска кардиология”, “Клинична алергология и детски болести”, „Детска клинична хематология и онкология”, „Детска неврология”, „Детска нефрология и хемодиализа”, „Детска пневмология и фтизиатрия”, „Детска психиатрия”, „Детска ревматология” и „Детска хирургия“  при всяко остро заболяване.

Достъпната медицинска помощ е право на всеки пациент, като за нарушаване на това право е регламентирана санкция в Закона за здравето. Законово определени са и контролните органи в тази област, а именно Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и регионалните здравни инспекции.

Видно от горепосоченото, от правна страна са налице механизми, които да защитават здравните права на децата. Следва да се има предвид, че медицински услуги се осъществяват не само от избран общопрактикуващ лекар. Налице са и други способи за оказване на здравна помощ и именно нейното своевременно оказване е от значение за здравето на децата. Въпреки, че наличието на избран общопрактикуващ лекар улеснява медицинските грижи за пациентите, съществено е здравното благополучие на децата, а не подходът за неговото реализиране, избран от родителите. Налице са възможности за осъществяване на платени медицински услуги, за ползване на безплатна помощ при спешни състояния, за поставяне на ваксини от регионалните здравни инспекции.

Независимо от това, споделяме мнението, че изборът на общопрактикуващ лекар е оптималният способ за организиране на ефективен достъп до здравеопазване и считаме, че родителите би следвало да бъдат насърчавани да реализират правото си на избор на такъв за своите деца. Липсата на избран общопрактикуващ лекар не означава автоматично, че родителите не полагат грижи за здравето на децата, в случай, че при нужда от медицинска помощ организират нейното оказване по останалите способи за достъп до медицински грижи.

Сподели в: