Върни се горе

ОТНОСНО: осигуряване на заплащане от НЗОК при лечение на пациенти с пост Ковид-19 синдром в специализирани структури

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ, Д-Р ТИМЧЕВ И Д-Р ТАСКОВ,

 

В изминалия вече едногодишен период, откакто в Европа беше регистриран първият случай на зараза с вируса Sars-CoV-2, въпреки натрупаните знания за него, все още има въпроси, които търсят отговор.

Изследвания показват, че коронавирусната инфекция, засягайки органите и системите в човешкия организъм, предизвиква и физически и психически последици за по-дълъг период от време (т.нар. Post-Covid-19 синдром), които все още не са достатъчно добре проучени. За сега е ясно, че симптоматиката се владее предимно от страна на дихателната система, сърдечно-съдовата система, нервната система, обмяната на веществата, което вероятно е последица от въздействието на вируса в тъканите на тези органи.  

Остатъчната соматична и функционална симптоматика и параметрите на промените в периода след боледуване са в процес на регистриране и изясняване.

Продължава оценката на типа и характеристиката на различните прояви, персистиращите симптоми и настъпилите промени. Обмислят се варианти с участие на специалисти от различни медицински специалности, въз основа на натрупваните познания, опит, прецизна диагностика и изследвания, да диференцират пост Ковид симптоматиката с цел преценка за необходимостта от последващо амбулаторно или стационарно наблюдение и лечение . В случай, че здравословното състояние и индикациите при пациента от страна на различните органи и системи налагат хоспитализация и болнично лечение, в зависимост от специфичните характеристики и потребности, са налични условия за лечение по съответните съществуващи клинични пътеки в избрано от пациента заведение, сключило договор с РЗОК, като в процеса на лечението могат да се включат и различни специалисти. В клиничните пътеки се съдържат изисквания и правила за клиничното поведение в хода на диагностиката, лечението и рехабилитацията на заболяванията, за структурните звена, апаратурата и необходимите за целта специалисти. Често при такива пациенти, в зависимост от клиничното протичане на различни етапи с преобладаването на засягането на един или друг орган или система в организма се налага и мултидисциплинарен подход – съвместно провеждане на лечението от лекари с различни специалности. По този начин ще бъдат използвани в максимална степен съществуващите възможности за осъществяване на качествено лечение.

Сподели в: