Върни се горе

ОТНОСНО: Осигуряване на оториноларингологичната помощ на пациентите от област Велико Търново

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ, ГОСПОЖО ЛЕЧЕВА, ГОСПОДИН ЛАМБЕВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

В област Велико Търново специализираната медицинска помощ от ушно-носно-гьрлени болести (УНГ) се осъществява от лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ.

Към 31.12.2017 г. в областта са регистрирани общо 17 лекари специалисти по ушно-носно-гърлени болести, работещи в структури на извънболничната помощ, разкрити в областта както следва: 3 индивидуални практики, 1 амбулатория за специализирана медицинска помощ, 2 МЦ, и 3 ДКЦ в гр. Велико Търново, З индивидуални практики и 1 ДКЦ в гр. Горна Оряховица, 1 индивидуална практика за специализирана медицинска помощ и 1 МЦ в гр. Павликени и 1 индивидуална практика и 1 МЦ в гр. Свищов. Разкрити са и специализирани ЛКК по ушно-носно-гърлени болести към: ДКЦ I - Велико Търново ЕООД, ДКЦ ЕООД - Горна Оряховица и ДКЦ „д-р Ст. Черкезов” ЕООД - Велико Търново.

До 2010 г. в областта са функционирали две отделения по ушно-носно-гърлени болести, съответно към МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, гр. Велико Търново и МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Г. Оряховица.

Със заявление с вх. ЛД-395/27.12.2010 г. в Министерството на здравеопазването (МЗ) д-р Людмил Гецов-изпълнителен директор на лечебното заведение през 2010 г. е заявил закриване на отделението по ушно-носно-гърлени болести, което е отразено и в издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-43 от 05.01.2011 г. За периода от 2007г. до закриване на отделението по ушно-носно-гърлени болести през 2011 г. то е разполагало с 10 легла и 3 лекари специалисти. От направената справка за дейността на отделението се установява, че преминалите болни със всяка следваща година е намалявал за да достигне от 455 пациента през 2007г. до 190 през 2010г. Тенденцията при оперираните болни в отделението по ушно-носно-гърлени болести също е в посока на намаляване, като от 455 оперирани през 2007г. са достигнали до 187 през 2010 г., използваемостта на разкритите 10 легла е спаеднала до 44%, което е дало мотив за закриване на отделението през 2010 г.  Съгласно издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност от 2011 г. до момента в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, гр. Велико Търново няма разкрито и функциониращо отделение по ушно-носно-гърлени болести.

От 2011 г. до 31.12.2017 г. в област Велико Търново функционира само едно отделение по УНГ-болести в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Горна Оряховица, разположена на приблизително 10 км от областния град. Отделението до 2015 г. е разполагало с 10 легла, като към момента е с разкрити шест (6) броя легла и в него работят трима (З) лекари специалисти. Дейността на отделението отговаря на второ ниво на компетентност, съгласно утвърдения медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести” (приет с Наредба №10 от 04.11.2016 г. за утвърждаване на медицинския стандарт).

От направената справка за дейността на отделението по ушно-носно-гърлени болести  на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Горна Оряховица се установява, че за последните три години броя на преминалите през отделението пациенти е относително константна величина, като за 2015г. потърсилите специализирана помощ в отделението пациенти са 300, за 2016 г.-338, а за 2017г.-358. Броя на оперираните пациенти също е относително константна величина за последните три години, като през 2015г. броя на оперираните в отделението е 293, за 2016 г.-306 и за 2017 г.-329.

От направения анализ на дейността на отделението по ушно-носно-гърлени болести е видно, че през визирания тригодишен период /2015-2017 г./  използваемостта на разкритите 6 легла в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Горна Оряховица се движи в рамките на 67 %,  което не обосновава разкриване на втора структура по ушно-носно-гърлени болести в областта.

Предвид, че от 2011 г. в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, гр. Велико Търново не функционира отделение по УНГ болести, през последните две години ръководството на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД полага усилия и с подкрепата на РЗИ-Велико Търново за намиране на решение за осигуряване на допълнителен достъп на населението от областта до оториноларингологична помощ в областната болница.

През втората половина на 2017 г. изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, гр. Велико Търново, предприема стъпки за разкриване на отделение по ушно-носно-гърлени болести, отчитайки факта, че лечебното заведение е областна болница и като такава следва да осигурява достъп на населението до медицинска помощ по различни медицински специалности, каквито са и препоръките от доклада на Акредитационния съвет направени след акредитация на лечебното заведени.

След положени усилия за намиране на необходимия персонал, са предприети стъпки от изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”

АД, гр. Велико Търново за разкриване на отделение по ушно-носно-гърлени болести. В тази връзка е подадено заявление в РЗИ-Велико Търново за издаване на ново разрешение за осъществяване на лечебна дейност с разкриване на отделение по ушно-носно-гърлени болести с 5 легла.

Впоследствие Ръководството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново депозира в РЗИ - Велико Търново коригирано заявление, с което оттегля искането за разкриване на отделение по УНГ болести.

С писмо на РЗИ - Велико Търново, са изпратени в МЗ заявлението и документите по чл. 47, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и е стартирана административна процедура по издаване на ново разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

Достъпът до оториноларингологична помощ на населението от област Велико Търново и към момента се осигурява от наличните практики на 17 лекари в специализираната извънболнична медицинска помощ и от стационарна - от отделението по ушно-носно-гърлени болести на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Горна Оряховица, като регистрираната използваемост на леглата от 67% гарантира значителен свободен, неизползван капацитет за болнично лечение на заболяванията в обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“.

Сподели в: