Върни се горе

Относно: Политика на Министерство на здравеопазването за преодоляване липсата на животоспасяващи лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИРЧЕВ И Г-Н ПРОДАНОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Към настоящия момент  проблем в лекарствената политика е  снабдяването с животоспасяващи лекарствени продукти като инсулин, лекарства за епилепсия, ревматоиден артрит, множествена склероза, онкологични заболявания и други, обект на паралелна търговия, водеща до дефицит на нашия фармацевтичен пазар.

Причина за този дефицит е извършвания реекспорт на лекарствени продукти към страни от ЕС, където тяхната цена е значително по-висока.

Усилията на Министерство на здравеопазването са насочени към предприемане на мерки за преодоляване на  проблема. Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В него са разписани нови разпоредби за регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и за ограничаване на износа им, ако е установена липса или недостиг на територията на страната.

През 2017 година Министерство на здравеопазването предприе и редица инициативи, имащи за цел да идентифицират и пресекат нерегламентираните практики в иначе законната дейност по реекспорт.

През месец февруари  беше проведена среща на представители на МЗ с Управителния съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България. Подписан бе Меморандум за сътрудничество и партньорство. МЗ и Асоциацията на фармацевтичните производители поеха ангажимент да си сътрудничат в осигуряването на достъп до висококачествени и ефективни лекарствени продукти за българските граждани.

Министерство на здравеопазването инициира и среща с представители на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната агенция по приходи и НЗОК, на която бяха обсъдени възможностите за съвместни проверки от трите институции.  Изготвен беше график за провеждането им.

МЗ призова притежателите на разрешения за употреба, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства да изработят свои етични правила и да ги спазват, за да не се стига до шокови ситуации на пазара и заплаха за здравето на населението.

Някои от Притежателите на разрешение за употреба  предприеха стъпки за частично компенсиране на недостига на осигуряваните от тях лекарствени продукти с установен дефицит на аптечния пазар и обект на реекспорт. Успешен пример за това е фирма, доставяща в страната една от най-използваните марки инсулин, която съвместно с Българския фармацевтичен съюз разкриха гореща линия за пациенти, не успели да си осигурят предписания им инсулин. В зависимост от населеното място, от което идва сигнала, на пациента се  предоставя информация за най-близките аптеки, разполагащи към момента с търсения лекарствен продукт.

През последните месеци Изпълнителна агенция по лекарствата  упражнявайки регулярен и извънреден контрол  извърши голям брой проверки на участници в лекарство разпространението - търговци на едро и дребно в различни области на страната. Проверките са осъществявани, както самостоятелно от инспектори на агенцията, така и в сътрудничество с екипи на Национална агенция по приходите и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“.

Установени са случаи на обратно изкупуване на лекарства от страна на търговци на едро от аптеки с цел последващия им реекспорт. При установяване на такъв тип нарушения  са издавани и предявени Актове за установяване на административни нарушения.

След цялостен анализ на данните и резултатите от проведените проверки на различните участници в пазара, може да се заключи, че лекарствените продукти, обект на реекспорт се доставят в страната регулярно и се разпределят от вносителите към сравнително ограничен брой големи дистрибутори с национално покритие, които по нататък ги преразпределят към лечебни заведения, аптеки или     по-малки дистрибутори, които оперират в определен регион на страната. Някои от тези дистрибутори са съсредоточили дейността си основно в дейности по осъществяване на реекспорт.    Идентифицирани  са нерегламентираните практики в сектора и са разработени методи за неутрализирането им.

Към момента успешен подход за справяне с проблема, породен от липсата на определени лекарствени продукти, обект на реекспорт е    - от една страна - въвеждането на адекватен нормативно разписан мониториращ и регулиращ механизъм, отчитащ количествата на осъществявания регламентиран реекспорт и при нужда да може да го ограничава и

 -  от друга страна- продължаването на съвместното сътрудничество между държавните органи по отношение спазването на законовите правила в търговията с лекарствени продукти и пресичането на нерегламентираните практики на реекспорт.

Сподели в: