Върни се горе

ОТНОСНО:  „Финансовото състояние на болниците за периода  ноември  2014г. - октомври 2015г.“

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ  Г-Н РАЙНОВ, 

 

Във връзка с  постъпил по реда на чл. 91 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въпрос касаещ задълженията на лечебните заведения с държавно участие в капитала за периода ноември 2014г. – октомври 2015г., откакто е      настоящето управление на Министерство на здравеопазване, Ви информирам:

Към настоящият момент в Министерство на здравеопазването е постъпила и    обобщена информация за размера на задълженията на лечебните задължения за болнична помощ към 30 септември 2015г., а именно:

 

Общият размер на ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на ЛЗБП с над 50%  държавно участие в   капитала към 30.09.2015 г. са в размер на  371 212 х.лв.

Общият размер на ПРОСРОЧЕНИТЕ задължения на тези лечебни заведения за същият период 30.09.2015г. са  141 367 х.лв., в т.ч.

В сравнителен план, спрямо цитираният от Вас период м. ноември 2014г.,          промяната в размера на задлъжнялостта на ЛЗБП с преобладаващо държавно участие се наблюдава нарастване от около 4 212х.лв./ 367 000 хил.лв. м.11/2014г. – 371 212 хил.лв. 30.09.2015г/, което основно се дължи на увеличение в задълженията на няколко лечебни заведения, поради набавянето на нова, свръхмодерна медицинска апаратура, най-вече   УМБАЛ „Александровска“, чрез средства от Револвиращият Инвестиционен Фонд на    Министерство на здравеопазването.

В сравнителен план, спрямо периода м. ноември 2014г., промяната в размера на  просрочените задължения на ЛЗБП с преобладаващо държавно участие в капитала е в слабо нарастване от 1 703 хил.лв., което е приблизително 1% или от 139 664 хил.лв. към 30.11.2014г. до 141 367 хил.лв. към 30.09.2015г.

В сравнение данните за задълженията на първите пет ЛЗБП  към 30.11.2014г.,   спрямо септември настоящата година е както следва:

                  30.11.14г./30.09.15г.-х.лв.

1

УМБАЛ”СВ.ГЕОРГИ” ЕАД - ПЛОВДИВ

46 155

40 113

2

СБАЛХЗ ЕАД

26 013

23 218

3

МБАЛ  „ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ“ АД–  СТАРА ЗАГОРА

24 409

26 396

4

УМБАЛСМ”Н.И.ПИРОГОВ  ЕАД

23 505

24 318

5

УМБАЛ”СВЕТА МАРИНА” ЕАД – ВАРНА

23 046

25 439

 

Ръководството на Министерство на здравеопазването, следи внимателно и обстойно дейността на лечебните заведения и отражението й върху финансовото им състояние, като планира и предприема нужните мерки за оздравяване и устойчивост на ЛЗБП.

Сподели в: