Върни се горе

Относно: Дейността на „МБАЛ - Шумен“ АД 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

 

По повод на постъпилия в Министерството на здравеопазването въпрос относно дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, Ви уведомявам за следното:

„Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД („МБАЛ - Шумен“ АД) е една от 26-те областни болници с държавно и общинско участие в страната. Държавното участие възлиза на 63,06 на сто от капитала на лечебното заведение - търговско дружество, като държавата, представлявана от министъра на здраве-опазването, е акционер наред с още  десет  общини-акционери. (Посочените от Вас данни за размера на държавното участие - 60,79 %, съответно за 39,21% за консолидираното общинско участие - са от 2010 г.).

По обем на медицинската дейност лечебното заведение се намира в средата на таблицата на областните болници /14-то място/. Последният представен отчет от лечебното заведение е за деветмесечието на 2015 г.

Обобщените данни показват, че в сравнение с деветмесечието на 2014 г. броят на преминалите болни е намалял от 15 568 на 15 334, като общите приходи са по-малко с 321 хил.лв. (12 451 хил.лв.за 2015 г. срещу 12 772 хил.лв. за 2014 г.), а общите разходи са увеличени със 190 хил.лв. (12 564 хил.лв. за 2015 г. срещу 12 374 за 20154 г.).

Това е довело до загуба за деветмесечието на 2015 г. в размер на 113 хил.лв., като за същият период на 2014 г. е реализирана печалба 398 хил.лв.  

Загубата не винаги е основен критерий за оценка за дейността на болницата. Но в случая тя е показател за тенденция към влошаване на икономическите резултати, а считам, че това е следствие на нарушеното доверие и липсата на екипност в работата на съвета на директорите през последните месеци. Съветът на директорите в продължение на месеци не се събира в пълен състав за вземане на важни решения, изпълнителният директор се опитва да заобикаля решения на съвета, не се съобразява с решения на съвета и не ги изпълнява.  

Назначената проверка от Изпълнителната агенция за медицински одит /ИАМО/ също е констатирала административни нарушения на изпълнителния директор, както и нарушения, свързани със съвместяване на работата му с граждански договор в доболничната помощ.

Упражнявайки правата на държавата като мажоритарен собственик на капитала в лечебните заведения с държавно и общинско участие (областните болници),  министърът на здравеопазването е задължен и носи отговорност за управлението им.

Където има занижаване на финансовите показатели, констатирани пропуски и нарушения, където се наруши екипния принцип и доверието между акционерите и управителния орган – се пристъпва към промяна в управлението.

Намеренията за промяна в съвета на директорите, както и предложенията за нов състав, бяха обявени своевременно и публично още през м.август тази година.

Надявам се новият съвет на директорите да действа като екип и да работи за подобряване  на нивото и качеството на медицинската дейност, а оттам и на цялостната дейност на  „МБАЛ - Шумен“ АД.

Сподели в: