Върни се горе

Относно:  Мерките на Министерството на здравеопазването за запазване сградния фонд на министерството и решенията за неговото ползване

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ГЕНОВ,

 

Във връзка с поставени от Вас въпроси относно закритата през 2006 г.  в с. Стрелци, община Брезово, област Пловдив детска болница за лечение на астма, бронхити и други белодробни заболявания на деца от 3 до 16-годишна възраст, чиято сграда към настоящия момент се разграбва и разрушава, следствие безстопанствено отношение и множество кражби на строителен материал от нея, както и виждането на Министерството на здравеопазването за евентуално разкриване отново на филиал за лечение на деца с белодробни заболявания и мерките, които министерството е предприело в посока опазване и съхранение на сградния фонд, собственост на министерството, Ви уведомявам следното:

„Отделението за деца с неспецифични белодробни заболявания“ е било част от структурата на МБАЛ „Пловдив“АД до 2006 година, когато е закрито.

Имотът и сградата са държавна собственост, съгласно Акт за частна държавна собственост № 7370/09.03.2011 год., и се стопанисват и управляват от Областен управител на област Пловдив. В тази връзка въпросът Ви относно мерките, които са предприети за опазване на сградния фонд следва да бъдат отправени към Областния управител на Област Пловдив, който съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за администрацията – отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта.

По отношение намеренията на Министерството на здравеопазването за възобновяване на дейността на закритото отделение Ви информирам, че в медицинските стандарти, вкл. стандарт „Педиатрия“ са предвидени изисквания, с които се осигуряват минималния необходим обем и обхват на медицинските структури (организационни, кадрови, квалификационни), медицинските дейности и оборудване с оглед осигуряване качеството на медицинската помощ. Съгласно тези изисквания и Наредба № 49 от 08.10.2015 г.  за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, към момента на територията на област Пловдив функционират девет многопрофилни болници за активно лечение със структури по педиатрия, в които има общо 330 легла. В лечебните заведения за извънболнична помощ, т.е. специализираните практики, МЦ и ДКЦ работят 115 лекари с придобита специалност по педиатрия, от които 7 с придобита специалност „детска пневмология и фтизиатрия“.

Информирам Ви, че за 2014 и до момента на 2015 г. в Министерството на здравеопазването не са постъпвали жалби от родители за проблеми при хоспитализация и лечение на деца с белодробна патология.

В тази връзка считам, че към момента е осигурена достъпна и качествена извънболнична и болнична помощ за лечение на деца с белодробни заболявания на територията на област Пловдив и МЗ не възнамерява да възобнови дейността на закритото отделение.

Сподели в: