Върни се горе

Относно: Масови оставки в ТЕЛК на МБАЛ“Пловдив“ АД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ТЪРНОВАЛИЙСКИ,                                                                         

    

Във връзка с постъпилия въпрос относно масови оставки в ТЕЛК на МБАЛ „Пловдив“  и какви мерки ще предприеме Министерство на здравеопазването за запазване специалистите в ТЕЛК и предприетите мерки от Министерство на здравеопазването, свързани с реформата за оптимизиране на медицинската експертиза, изисканата информация от РЗИ-Пловдив,МБАЛ“Плвдив“АД и Териториалното поделение на НОИ в гр. Пловдив установи:

Към МБАЛ „Пловдив“ АД са разкрити и функционират 4/ четири/ състава на Териториалното експертна лекарска комисия/ТЕЛК/, които са окомплектовани със съответните специалисти и създават необходимите условия за реално спазване  на нормативно определените срокове за освидетелстване на лицата за трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане.

    Със заповеди на Директора на Териториалното поделение на НОИ гр. Пловдив са възложени извършване на частични ревизии през месеците юни и октомври 2015 г.  на лекарските състави на ТЕЛК към МБАЛ“ Пловдив АД, на основание чл.107от КСО и чл.11 от Инструкцията за реда и начина за осъществяване на контролно ревизионна дейност на контролните органи на НОИ . В най- общи линии частичните ревизии се отнасят за периода 2012-2014 год. На отделните състави са съставени при ревизиите на НОИ през м. юни 2015г.  6 акта за начет, от които два са отменени и един е в съда, а м. октомври са съставени общо 6 акта за начет, 5 от които са в процедура и един е връчен. Връчените актове за начет могат да бъдат обжалвани в 7/седем/ дневен срок пред контролния орган, който се произнася по възражението с мотивирано заключение/ чл.110, ал.2 от КСО/

  Прилагането на чл.112, ал. 9, не може да бъде квалифициран като „абсурден“. Той постановява, че обжалването на експертнитте решения за трайно намалената работоспособност и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. В случай, че има решение, с което се определя намалена работоспособност/степен на увреждане водещи до намаляване на първоначално определеното обещетение, освидетелстваното лице на възстановява получената в повече сума. Тази алинея е в сила от 01.07.2009 год. и е единствено в интерес на освидетелстваните лица, които не остават без обещетение докато тече срока на обжалване.

  Относно плановете на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата за оценка на работоспособността, степента на увреждане и достъпа на пациентите до органите на медицинската експертиза Ви информирам: След 2000 год. медицинската експертиза /съгласно разпоредбата на чл.101, ал.1, от Закона за здравето/, осъществявана от Териториалните експертни лекарски комисии/ТЕЛК/ и Националната експертна лекарска комисия/ НЕЛК/  е постоянен обект на активно обсъждане, предложения и оценки, твърде често свързани с негативен обществен и медиен резонанс, породен от разностранни интереси. Въпреки, че  през последните години Министерство на здравеопазването е предприемало различни действия за оптимизиране на медицинската експертиза, те не са създали предпоставки за преодоляване на задълбочаващите се проблеми, водещи до намаляване на ефективността на работата на органите на медицинската експертиза и изразено обществено недоволство.

 Основните проблеми са свързани с липсата на квалифицирани специалисти желаещи да работят в ТЕЛК и НЕЛК, поради въведените ограничения за практикуване на професията и санкционни механизми, несъвършенства на нормативната регламентация на обхвата на експертизата и отношенията в системата, в т. ч. вътреведомствената и междуведомствената координация, което на фона на недакватното финансиране и бавното внедряване на изградената единна информационна система, води до сериозни затруднения в окомплектоването и функционирането на съставите на ТЕЛК и НЕЛК

      Крайният резултат е, че в момента състоянието на медицинската експертиза се оценява негативно не само от лицата с увреждания, които чакат необосновано дълго време за освидетелстване и преосвидетелстване,  но и от работещите в системата на медицинската експертиза и пратньорите от другите сектори.

  Не по- малко значими са проблемите, свързани с качеството на медицинската експертиза, съмненията за наличие на неприемливи практики и прогресивното нарастване на броя на освидетелстваните и преосвидетелствани лица във всички възрастови групи.

      В тази връзка настоящото ръководство на Министерство на здравеопазването, счита за необходимо да се разработи цяластна концепция за подобряване качеството на медицинската експертиза. Целта е преодоляване на съществуващите кадрови проблеми, създаване на възможност за привличане на квалифицирани специалисти, съкращаването на сроковете, в които  ще се извършва медицинска експертиза и подобряване на възможностите за достъп на лицата до органите на медицинската експертиза,  оптимизиране на разходите на лично време и финансов ресурс на самите лица с увреждания за подготовка на медицинската експертиза.

Проучен бе опита на редица страни от ЕС в областта на медицинската експертиза.

   С моя заповед №  РД-02-51/16.03.2015 г. бе сформирана междуведомствена работна група, с участието на ведомствата и неправителствените организации имащи отношение към медицинската експертиза, със задача да направи преглед, да идентифицира съществуващите проблеми  и предложи промени в нормативната уредба в областта на медицинската експертиза. На базата на изготвен доклад от работната група, ръководството на Минстерство на здравеопазването взе решение да се пристъпи към разработването на  Концепция зя подобряване качеството на медицинската експертиза. Министерство на здравеопазването приема идеята за преструктуриране системата за оценка на уврежданията и обединяване на Медицинския  със Социалния модел, заложени в Класификацията  за човешкото функциониране, здравето и уврежданията/ ICF/на Световната здравна организация. Тези идеи следва обстойно да бъдат анализирани и обсъдени от междуведомствената работна група.

    Тъй като към момента основния приоритет в работата на Министерството е изготвянето на подзаконовата нормативна уредба към основните закони в системата на здравеопазването - Закона за лечебните заведения ,Закона за здравното осигуряване както и Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които следва да влезат в сила от началото на 2016 г .- наредбата за основния и допълнителния пакет, за диспансеризацията,  Националната здравна карта , медицинските стандарти  и др., работата свързана с оптимизиране на медицинската експертиза  не е приключила.

    След изготвяне на окончателния вариант на Концепцията, в който ще бъдат включени и  промени по осъществяване на  балансиран контрол от различните ведомства на всички нива на медицинската експертиза, същата ще бъде предоставена за широко обществено объждане.

     Надявам се с общи усилия да изградим нов модел на медицинската експертиза, която да съответства на добрите европейски практики и да е част от цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България. 

Сподели в: