Върни се горе

Относно: необходимост от вземане на спешни мерки за запазване на сградата на Царското казино в град Вършец

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАШИДОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

 

„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София, /СБР-НК ЕАД/, е лечебно заведение – търговско дружество с едноличен собственик на капитала – държавата, като правата й в него се упражняват от министъра на здравеопазването. В състава на дружеството влизат 13 филиала, всеки един от които е разположен на територията на утвърден, емблематичен и с важно национално значение курорт.

Отправеният от Вас въпрос касае едноетажна масивна сграда, построена през 1937 г., находяща в гр. Вършец. Имотът е собственост на СБР-НК ЕАД и е включен в капитала му. Дружеството е със 100 на сто държавно участие в капитала, но имотите включени в капитала му, съгласно чл. 2, ал. 4 от Закона за държавната собственост не са държавна собственост, а частна /корпоративна/.

Поради влошеното техническо състояние на сградата, имотът не се обитава и не се използва за осъществяване на основната дейност на лечебното заведение. С оглед статута й на архитектурно-строителна недвижима културна ценност и предвид текущото й състояние, са необходими значителни средства и инвестиции за извършването на укрепителни, консервационни и реставрационни работи, необходими за опазването й. В тази връзка от страна на дружеството – собственик е търсено съдействие от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство. Търсени са и възможности за подпомагане по програми, финансово осигурени от държавния, общинския бюджет или от други източници, за извършване на аварийни, укрепителни, консервационни и реставрационни работи, необходими за опазването й като културна ценност.

Разглежданият имот представлява неоперативен актив на дружеството, който не е нужен за лечебната му дейност и генерира само разходи. Предвид което ръководството на дружеството предлага имотът да бъде продаден. Към настоящия момент дружеството е в процес по снабдяване с актуални документи за внасяне на предложение за получаване на решение по реализиране на възмездна сделка с имота.

Следва да се има предвид, че се касае за имот, собственост на търговско дружество, включено в т.нар. „Забранителен списък” по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид което продажбата му може да се извърши след приемане на решение от  Министерския съвет на основание чл. 28, ал. 9 и ал. 10 от същия закон.  

Министерство на здравеопазването подкрепя възможностите за разпореждане с неоперативни активи чрез продажба или други възмездни способи за ефективното им управление.

В тази връзка следва да се има предвид, че през 2020 г. Министерство на здравеопазването е отправило предложение до община Вършец за закупуване на разглеждания имот, но отговор не е постъпил.

В случай че бъде дадено съгласие от Министерския съвет за продажба на имота, то всички условия и параметри на провеждане на процедурата ще бъдат публично оповестени чрез Електронната платформа за продажба на имоти към Агенцията за публични предприятия и контрол и всяко заинтересовано лице ще може да се запознае с тях.

Сподели в: