Върни се горе

ОТНОСНО: изпълнение на Голям инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“,  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЧАКЪРОВ,

         

Министерство на здравеопазването изпълнява проект  „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с основна цел осигуряване на качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешна медицинска помощ (СМП) на гражданите на Република България и пребиваващи на нейната територия. Съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерство на здравеопазването и Управляващия орган на Оперативната програма, срокът за изпълнение на дейностите е до 23.12.2023 г.

Проектът се състои от три основни компонента:

Компонент 1 – Модернизиране и подобряване на инфраструктурата на системата за 235 обекта от СМП от първи тип (извънболнична помощ) - 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа в общините, както и от втори тип (спешни отделения в лечебни заведения с над 50% държавно участие в капитала) - чрез строителство на 84 нови сгради, реконструкция, ремонт, преустройство на 151 съществуващи, подобряване на достъпа за лица с увреждания до сградите, обект на интервенция и на прилежащото им околно пространство.

Компонент 2 - Модернизиране на помещенията, чрез доставка на оборудване и обзавеждане за обектите от СМП от първи и втори тип.

Компонент 3 - Закупуване на 400 съвременни медицински превозни средства, осигурени с оборудване и медицинска апаратура за СМП.

Към момента проектът се изпълнява текущо, като дейностите се реализират на територията на цялата страна и обхващат 237 обекта от системата за спешна медицинска помощ – закупени са и доставени 358 нови и оборудвани медицински превозни средства (линейки), включващи 185 бр. линейки тип В, 95 бр. линейки тип С и 78 бр. линейки тип Б със задвижване 4х4.

Закупено и доставено е предвиденото медицинско и немедицинско оборудване. За цялостно приключване на изпълнението на Компонент 2 е в процес на оценка  процедурата за избор на изпълнители за доставка на обзавеждане за обектите от СМП.

За приключване на изпълнението на компонент 3 предстои преобявяването за пореден път на обществената поръчка за закупуване на 42 бр. линейки тип В, с повишена проходимост.

В изпълнение на Компонент 1 обществените поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажни работи (СМР), на строителен и на авторски надзор, бяха окрупнени и групирани на териториален принцип, като всяка от тях включва няколко обособени позиции. В резултат от това, към момента са сключени 43 броя договори за изпълнение на строително-ремонтните дейности за 98 обекта.

Успешно са завършени строително-ремонтните дейности на 27 обекта: ФСМП -  Габрово, Севлиево,  Дряново, Трявна, Бяла, Сливо поле, Две Могили, Ветово, Стралджа, Войника, Скалица, Чирпан, Братя Даскалови, Стара Загора,  Белослав,  Чепеларе, Котел, Средец, Созопол, Нова Загора и Провадия; ЦСМП - Смолян и  Хасково; Спешните отделения в МБАЛ Добрич, УМБАЛ „ Царица Йоанна - ИСУЛ, УМБАЛ „Света Анна“ и НКБ.

Следва да се има предвид, че изпълнението на дейностите на проекта продължи и по време на разразилата се в световен мащаб пандемия от COVID-19. Екипите на спешната медицинска помощ в страна бяха на първа линия за пациентите нуждаещи се от лечение. Лечебните заведения в спешен порядък увеличаваха броя на леглата и осигуряваха допълнителни помещения за обособяване на Ковид зони, необходими за лечение на болни от COVID-19.  

Разразилата се инфлация създаде сериозен проблем с извършването на СМР по сключените договори с изпълнителите, свързан с отказ от започване или довършване на работата, поради повишените цени на материалите и труда в строителния сектор.

Екипът на Министерство на здравеопазването, анализира изпълнението на договорите, които не са приключили и не са разплатени и по които предстои да бъдат приети завършените строително-ремонтни дейности, за които е възможно да бъде приложената Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. За осигуряване на необходимия финансов ресурс за 2022 г. в размер на 1 600 000 лв. за дофинансиране на дейностите по проекта, Министерство на здравеопазването инициира чрез доклад до Министерски съвет проект на Постановление на Министерски съвет за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2022 г.

Министерство на здравеопазването провежда 6 обществени поръчки за възлагане на строително-ремонтни дейности на 115 обекта: Спешни отделения, ЦСМП-та и ФСМП-та на територията на цялата страна. По една от процедурите Министерството на здравеопазването е в процес на сключване на договори с избраните изпълнители, по една от процедурите е издадено решение на възложителя за определяне на изпълнители по съответните обособени позиции, текат сроковете по обжалването му, по две от процедурите работата на комисиите е приключила и предстои издаване на решение от страна на възложителя, а останалите две процедури са в процес на разглеждане на предложенията на участниците от назначени от възложителя комисии, както следва:

1. За СЕВЕРОИЗТОЧЕН И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН са включени 13 обекта на интервенция в тези райони.

Етап: По тази процедура Министерството на здравеопазването е в процес на сключване на договори.

2. За СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН са включени 19 обекта на интервенция за този район.

Етап: Издадено е решение на възложителя за определяне на изпълнители по съответните обособени позиции, текат сроковете по обжалването му.

3. За ЮГОЗАПАДЕН и СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН са включени 20 обекта на интервенция в тези райони.

Етап: Предстои да бъде издадено решение за определяне на изпълнители.

4.  За ЮГОЗАПАДЕН И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН са включени 24 обекта на интервенция за тези райони.

Етап: Предстои да бъде издадено решение за определяне на изпълнители.

5.  За СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН са включени 18 обекта на интервенция в този район.

Етап: Назначената от възложителя комисия, разглежда постъпилите предложения.

6. За ЮГОИЗТОЧЕН, ЮГОЗАПАДЕН И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН са включени 21 обекта на интервенция за тези райони.

Етап: Назначената от възложителя комисия, разглежда постъпилите предложения.

Успоредно с това, Министерството на здравеопазването е в процес на преобявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители за извършване на СМР в 23 обекта.

С цел успешно възлагане на дейности, процедурите се обявяват под условие, като е предвидена възможност за предлагане на ценови оферти от участниците, надвишаващи максимално разполагаемия финансов ресурс, осигурен от бюджета на проекта. Разликата в средствата, които ще се получат като дефицит, ще бъде осигурена с целеви средства след актуализацията на държавния бюджет.

Използвам случая да Ви уведомя, че Министерство на здравеопазването, както и всички заинтересовани страни полагат големи усилия дейностите по проекта да бъдат реализирани качествено и в срок, с цел  подобряване на достъпа до предоставяната спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Сподели в: