Върни се горе

ОТНОСНО: Доизграждане на новия болничен комплекс към МБАЛ „Свети Пантелеймон - Ямбол“ АД гр. Ямбол

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМи ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИГЕНИН,

 

С Решение № 266 от 09.05.2019 г., изменено с Решение № 805 от 27.12.2019 г. на Министерския съвет беше увеличен капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон- Ямбол” АД с 27 000 000 лв., чрез парични вноски за периода 2020 - 2022г., за изграждане на нов болничен блок на МБАЛ „Свети Пантелеймон- Ямбол” АД, както следва:

През 2020 г. – вноска в размер до 13 500 000 лв.; Средствата са заложени по бюджета на МЗ за 2020 г. и паричната вноска за 2020 г. е преведена на лечебното заведение на 09.11.2020 г.;

През 2021 г. – вноска в размер до 5 400 000 лв. Средствата не са заложени по бюджета на МЗ за 2021 г. и съответно паричната вноска не е преведена на лечебното заведение през 2021 г.

През 2022 г. – вноска в размер до 8 100 000 лв.

През 2021 г. е изготвен  Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за  2021 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество в размер на 5 400 000 лева. Изготвеният проект на постановление е изпратен в Министерство на финансите, като е върнат с неодобрена финансова обосновка. Мотивите за това са, че финансов ресурс в такъв размер и за тази цел не е планиран по централния бюджет за 2021 г. Съответно вноската за 2021 г. не е внесена.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са планирани средства в размер на 13 500 000 лева за увеличение на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД в размер на 13 500 000 лв. – за дължимата вноска за 2021 г. и предстоящата за внасяне вноска за 2022 г.

Средствата са преведени на лечебното заведение на 22.06.2022 г.

С така направените вноски, Решение № 266 от 09.05.2019 г., изменено с Решение № 805 от 27.12.2019 г. на Министерския съвет за увеличение на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон- Ямбол” АД с 27 000 000 лв е изпълнено.

След проведена обществена поръчка на 22.02.2021 г от болницата е сключен договор с изпълнител  за доизграждане на новия болничен комплекс към МБАЛ „Свети Пантелеймон - Ямбол“ АД. 

Предвидени са три етапа на изпълнение, като всеки един от тях стартира след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя.

Първият етап на проекта е  на стойност 13 199 976,00 лв. и е стартирал на 05.03.2021 г. със срок на изпълнение 16.11.2021 г., като е изпълнен на  90%. Включва изпълнението на всички дейности по част Конструктивна на Блок 1, 2 и 3, всички демонтажни дейности, изграждане на инсталации по част Електрическа, В и К и отопление, вентилация и климатизация, медицински газове, контролно-измервателни прибори и автоматика, зидария и вътрешни мазилки.

Сроковете за изпълнение на 2-ри и 3-ти етап са по 120 календарни дни,  като стойността на 2-ри етап е 5 279 990 лв., а стойността на 3-ти етап е 7 888 498 лв.

Общата сума за изпълнение на трите етапа на проекта е в размер на 26 368 464 лв.

По изискване на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол е извършена и одобрена преработка на проектната документация, като е допълнено и издаденото разрешение за строеж  за обекта. Преработеният проект предвижда изграждането на две независими стълбища за евакуация, които не са включени в първоначалната обществена поръчка.

Освен допълнителните дейности, възникнали с преработката на проектната документация, в хода на изпълнение на първи етап са възникнали и непредвидени дейности, без изпълнението на които обектът не може да бъде въведен в експлоатация. Те също не са включени във възложените дейности по договора за строителство.

Общата стойност на допълнителните и непредвидените дейности е в размер на 1 057 752 лв., а допълнителните финансови средства за актуализация на цените на материалите във връзка с инфлационните процеси за Етапи 2 и 3, по предварителен разчет на лечебното заведение е в размер на 8 502 594 лв. с включен данък добавена стойност.

Допълнителните дейности включват изграждане на външни аварийни стълбища за евакуация, довършване на фасадата на Блок 1 и 2 и непредвидени строително – монтажни работи по ВиК инсталации.

С Постановление № 290 от 27 септември 2022 година, Министерският съвет прие Методика за изменение на цената по договор за обществена поръчка при инфлация, съгласно която на изменение подлежат цените на извършени дейности след 30.06.2022 г. по договори за обществени поръчки за строителство.

В тази връзка на лечебното заведение са дадени указания да преизчисли и представи актуални разчети за определяне на необходимите средства за доизграждане на новия болничен комплекс.

По бюджета на Министерство на здравеопазването през 2022 г. не са предвидени допълнителни средства за дофинансиране на изграждането на новия болничен комплекс в гр. Ямбол, както и не е налична възможност за осигуряването им по бюджета за капиталови разходи на министерството през 2022 г., както и през 2023 година.

След извършване на преизчисление и представянето на разчет за необходимия финансов ресурс, Министерството на здравеопазването ще предложи на Министерския съвет да бъдат одобрени допълнителни средства за финансиране на проекта, както и изменения на Решения на Министерски съвет, касаещи увеличението на капитала на лечебното заведение.

По отношение на въпроса на г-н Вигенин, как оценявам работата на сегашния директор на болницата и смятам ли, че е в състояние да се справи с ангажиментите по доизграждането на обекта и нормалното функциониране на лечебното заведение, Ви уведомявам:

Съветът на директорите  и в това число неговият изпълнителен директор, са избрани след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия и Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

Изпълнителният директор д-р Диманов е представлявал и управлявал  лечебното заведение  в периода от 2015г. – 2020 г. и е назначен отново след проведения конкурс на 10.09.2021 г. Води се активна кореспонденция между Министерство на здравеопазването и лечебното заведение, което показва ангажираност на двете страни за финализиране на проекта.

Сподели в: