Върни се горе

ОТНОСНО: Липса на действаща подзаконова нормативна уредба за утвърждаване на медицински стандарт за асистирана репродукция  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТАДИНОВА,

 

С оглед преодоляване на празнотата в нормативната уредба, създадена с решение на Върховния административен съд от 2020 г. за отмяна на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция и в изпълнение на законовото изискване, посочено в Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, за издаване от министъра на здравеопазването на наредба, свързана с асистираната репродукция, съм предприела  необходимите действия и е изготвен проект на Наредба за дейности по асистирана репродукция.

Нормативният акт в голямата си част е изготвен от Експертния съвет по акушерство и гинекология, като е взето предвид и становището на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, както и експертизата на водещи специалисти по асистирана репродукция в нашата страна.

С проекта се осигурява както работата на лечебните заведения, осъществяващи дейности в динамично развиващата се в научен и практически аспект сфера на асистирана репродукция, така и регламент за определени дейности, към които са чувствителни не толкова ангажираните в професионално отношение субекти, но най-вече обществото като цяло, поради това, че имат многоаспектни измерения, застъпени и в други области от националното законодателство.

Проектът на Наредба за дейностите по асистирана репродукция заедно със справките за съответствие с Европейското право са изпратени на Работна група 22 „Здравеопазване“ към Съвета по Европейските въпроси за становище. Незабавно след получаване на становището от Работна група 22 „Здравеопазване“, проектът на наредба, мотивите и справките за съответствие с Европейското право ще бъдат публикувани на електронната страница на Министерство на здравеопазването и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет за 30-дневно обществено обсъждане.

Сподели в: