Върни се горе

Относно: Договори на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София за периода 2014 г. – 2020 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ХРИСТОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД, гр. София е еднолично акционерно дружество, в което държавата притежава 100 на сто от капитала му, а правата й се упражняват от министъра на здравеопазването. Същото се явява държавно лечебно заведение – търговско дружество по смисъла на Търговския закон и §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за лечебните заведения и като такова се управлява и представлява от ръководните си органи – съвет на директорите и изпълнителен член /директор/. Оперативното управление се осъществява от съвет на директорите, в чийто правомощия е сключването на договори, необходими за цялостното функциониране на лечебното заведение.

По повод на Вашето запитване бе изискана информация от дружеството, от която е видно следното:

Настоящото ръководство на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София потвърждава достоверността на изнесените от Вас данни относно извършени разходи за договори за външни услуги (юридически, медийни и др.).

При направената справка е установено, че за периода 2014 г. – 2020 г. са сключени общо 15 договора за юридически услуги и 19 договора за медийни услуги. От дружеството е представена и информация за заетия административен персонал с аналитични функции, от която е видно, че за същия период лечебното заведение е разполагало със служители, заемащи посочените в питането длъжности за периода 2014 г. – 2020 г, както следва:

  • юристи – четири заети длъжности (без промяна на броя им в периода 2014-2020 г.);
  • аналитични специалисти – от 24 заети длъжности през 2014 г. намаляват до 18 през 2020 г.;
  • експерт връзки с обществеността – една заета длъжност в периода
    2014 г.-2019 г. и две през 2020 г.

В заключение отбелязвам, че съгласно разпоредбата на чл. 18 от Закона за публичните предприятия министърът на здравеопазването, в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД,      не се намесва в управлението или в текущата оперативна дейност на дружеството.

Сподели в: