Върни се горе

Относно:  Електронната здравно-информационна система

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦЕНТ ЧАКЪРОВ,

        

Към момента са разработени и внедрени следните модули и функционалности от електронната здравно-информационна система, наричана Националната здравна информационна система (НЗИС):

1. Базова функционалност на ядрото на НЗИС - единна среда за обмен на медицински данни, посредством която се осигурява комуникацията на всички изградени модули/системи/подсистеми на НЗИС и тези, които предстои да се изградят посредством интерфейс/и и/или уеб-услуга/и, включително и комуникацията с външни регистри и информационни системи;

2. Среда за разработчици: Осигурена интеграционна среда за работа на внедрените модули/системи/подсистеми, спецификации, тестова среда;

3. Набор номенклатури, необходими за пуснатите в експлоатация модули;

4. Разработени и/или интегрирани с НЗИС са основни регистри, както и е осъществена интеграция с основни системи на различни институции, сред които: ЕСГРАОН, НОИ, Регистъра на БЛС, Регистъра на БФС, Позитивния лекарствен списък, Имунизационен регистър, COVID регистъра и др.

5. Електронна рецепта, която обхваща рецептите, които се отнасят за лекарствени средства, заплащани напълно или частично от НЗОК и т.н. бяла рецепта. По отношение на бялата рецепта следва нормативно да бъде направена задължителна.

6. Електронно направление за медико-диагностична дейност:                       бл. МЗ-НЗОК № 4, за изследвания за COVID 19;

7. Електронен преглед, който позволява в реално време да се изпращат данните от проведените медицински прегледи към НЗИС. Пускането му в експлоатация ще стане след въвеждане на изискуемите нормативни регулации;

8. Електронно медицинско досие (ЕМД)/електронен здравен запис (ЕЗЗ), разработени са 8 раздела, като техният брой ще се увеличи с разработката на модул е-хоспитализации. В момента се съдържа информация за предписаните и отпуснатите електронни рецепти и електронни направления.

9. Здравно-информационен портал, като към него допълнително са добавени секции за записване на час за ваксинация и цифров сертификат на ЕС, чрез който гражданите могат да изтеглят генерираните за тях цифрови сертификати в информационната система.

10. Мобилни приложения:      Приложение за изтегляне на цифров сертификат на ЕС, Приложения за валидация на цифрови сертификати.

11. Разработени са 15 електронни административни услуги /ЕАУ/,                   по-важните от които са: издаване на удостоверение за регистриране на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите, за промяна в обстоятелствата и заличаване от регистъра на ЛЗ за извънболнична помощ и хосписите и др. Предстои тяхното популяризиране.

До края на 2022 г. предстои НЗИС да бъде разработена и внедрена в пълната си функционалност (съгласно техническото задание). Сред основните модули и функционалности, които предстои да бъдат финализирани са:

1. Модулите за електронна рецепта и електронно направление, като те ще бъдат надградени до обхващане на всички видове рецепти и направления, които медицинските специалисти издават.

3. Модулът за е-имунизации, като той ще обхване всички видове ваксини, в т.ч. и тези по имунизационен календар;

4. Подсистемата за болнична помощ, е-хоспитализация;

5. Ще бъдат разработени, и/или надградени и интегрирани с НЗИС и останалите регистри, сред които раков регистър, диабетен регистър, национален регистър на инвазивна кардиология, национален генетичен регистър, регистър на клиничните изпитания, скринингов регистър  и др.;

6. Модулът с електронни административни услуги/вътрешно-административни услуги, като ще бъдат въведени още 51 услуги;

7. Ще бъде разработена и въведена система за мониторинг и контрол, посредством която ще се извършва статистическа обработка, с цел управленски контрол, вземане на решения, подобряване на ефективността и ефикасността, управление на средства и други

8. Електронното медицинско досие ще бъде допълнено с данни от всички внедрени модули;

9. Ще бъде въведено мобилно приложение за преглед на е-досие от гражданите.

До настоящия момент в НЗИС са обработени, както следва:

  • Издадени електронни предписания /рецепти/ - 11 354 165
  • Изпълнени електронни предписания /рецепти/ - 10 300 000
  • Издадени направления – 310 000
  • Изпълнени направления – над 270 000.
Сподели в: