Върни се горе

Относно: действия на МЗ за възстановяване на незаконосъобразно получени средства от бившия изпълнителен директор на   Балнеологичен център „Камена“ ЕАД, гр. Велинград

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛКОВ,

 

С писма № 91-00-98/12.09.2018г. и №91-00-98/ 04.10.2018г. в качеството ми на министър, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала,  съм уведомил г-жа Ирина Шумарова да предприеме необходимите действия за изпълнение на изискванията на нормативната уредба  и да възстанови   с оглед забраната на чл.34, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация сумите, които е  получила  като изпълнителен директор на Балнеологичен център „Камена“ ЕАД в качеството й на общински съветник.

Възнаграждението подлежи на възстановяване на дружеството, а не на Министерство на здравеопазването.

В този смисъл министерството е изискало информация от дружеството, в резултат на което се установи, че за защита на финансовите интереси на „БЛЦ-Камена“ ЕАД  са предявени  две искови молби  от името на дружеството срещу Васил Аврамов и Ирина Шумарова – бивши изпълнителни директори, за които има данни за неправомерно получени възнаграждения в това им качество и едновременно качеството им на общински съветници.

На 19.10.2018 г.БЛЦ „Камена“ ЕАД е завело искова молба в Окръжен съд – Пазарджик с вх. №8874 срещу Васил Аврамов- бивш изпълнителен директор на дружеството по която е образувано търговско дело№ 298 / 2018 г .

На 27.11.2018 г.„БЛЦ Камена“ ЕАД е завело искова молба срещу Ирина Шумарова – бивш изпълнителен директор, в Окръжен съд – Пазарджик с вх. №1007, по която е образувано търговско дело № 326 / 2018 г.

Сподели в: