Върни се горе

Относно: Употреба на марихуана и нейни деривати за медицински цели

17.07.2015 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕНЧЕВ,

 

През последната година темата ”За или против използването на марихуаната и нейните деривати за медицински цели” е широко обсъждана в общественото пространство. Основният акцент при всички обсъждания е поставен върху възможността марихуаната да се прилага при лечението на неврологични заболявания – множествена склероза, онкологични заболявания – за лечение на болката, офталмологични заболявания – глаукома и др.

Не трябва да се подминава медийният интерес по темата, който предизвиква широк обществен отзвук сред различните групи от населението и който ще повлияе нагласите, най-вече на подрастващите, по отношение употребата на марихуана.

При обсъждането на т. нар. тема „за“ или „против“ марихуаната се смесват много пластове (напр. полза – вреда, здравни последици при употребата, декриминализация, легализация, медицинска употреба). Видно е, че темата е многоизмерна и това наложи тя да бъде обсъдена на заседание на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ) за изготвяне на единно становище, засягащо всички аспекти на темата.

По предложение на Националния център по наркомании (НЦН) бяха изготвени писма до националните консултанти, медицински специалисти и организации.

Въз основа на техните становища беше представен доклад от НЦН на заседание на съвета. В доклада са цитирани изследвания и публикации на: Националния институт по зависимости на Съединените американски щати, (NIDA), Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) и Националният фокусен център на България. Отразени са и мненията на Общинските съвети по наркотични вещества на територията на страната. Докладът е публикуван на интернет страницата на НЦН.

Изводите са, че практиката на употреба на лекарствени продукти, съдържащи канабиноиди, съществува вече повече от 20 години в световен план, като тези лекарства се прилагат при възрастни пациенти с определени заболявания, в случаите, когато общото им соматично състояние не се повлиява от конвенционалните лекарствени средства. Лекарствените продукти, съдържащи канабиноиди, се прилагат като добавъчна терапия към основната терапия за съответното заболяване и/или за ограничаване на някои симптоми следствия от болестта или терапията. Лекарствените препарати, съдържащи канабиноиди, не се използват за самостоятелно лечение на заболяването. Приемането на канабис – марихуана чрез пушене носи повече рискове, отколкото ползи за човешкото здраве и не е утвърден метод за медицинско лечение.

През 2014 г. беше проведено извънредно заседание на НСНВ, на което присъстваха НПО и пациентски организации, които представиха техните становища.

Марихуаната и нейния основен психоактивен компонент тетрахидроканабинол (THC) са включени в Списък I на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - ”Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”.

Основните искания на НПО и пациентските организации са легализиране на марихуаната и нейните деривати за медицински цели чрез преместване от Списък I в Списък II ”Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина” на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, с цел подпомагане на лечението на някои заболявания, облекчаване състоянието на пациентите.

В България се провежда клинично изпитване на лекарствен продукт на фирма от Великобритания, съдържащ канабидиол и тетрахидроканабинол, за облекчаване на болката при онкоболни.

В зависимост от резултатите от клиничното изпитване на лекарствения продукт и необходимостта от наличие на лекарствени продукти, съдържащи тетрахидроканабинол, може да се прецени целесъобразността на преместване на веществото тетрахидроканабинол от Списък I в Списък II ”Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина” на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

На последното заседание на НСНВ, състояло се на 09.02.2015г. се реши да се извърши анализ на научните изследвания за целесъобразността и необходимостта от прилагането на марихуаната и нейните деривати за медицински цели и регулаторната практика и контрол в други държави от ЕС.

На Изпълнителната агенция по лекарствата е възложено извършване на анализ на регулаторната практика и контрол по отношение на прилагането на марихуаната за медицински цели на територията на ЕС. Извършването на анализ на научните изследвания за целесъобразността и необходимостта от прилагането на марихуаната и нейните деривати за медицински цели е възложено на Националния център по обществено здраве и анализи. След изготвянето на анализите, те ще бъдат представени на заседание на НСНВ, като се предвижда отново да се разгледа темата и да се прецени дали прилагането на марихуана и нейните деривати за медицински цели ще доведе до нарастване на злоупотребата по ”медицински показания” от лица без такива показания, да се разгледат и предвидят всички възможни последствия от такъв акт и как държавата може да се справи с тях. Необходимо е да се разгледа от медицинска гледна точка на експертно ниво въпроса доколко в този момент е обосновано прилагането на продукти от марихуана за медицински цели.

 

Сподели в: