Върни се горе

Относно: предприетите действия по отношение Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЕЛОБРАДОВА,

 

В хода на обществените консултации по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, постъпиха множество мнения, бележки и предложения предвид  обществената значимост на разглежданите въпроси.

Голям брой от становищата съдържат коментари и предложения основно по разпоредбите, свързани със задължителния вид и брой специалисти, които работят в детските ясли и техния недостиг в големите градове на страната.

Постъпилите мнения, предложения и бележки по тези въпроси, обаче, са коренно противоположни, а понякога и взаимно изключващи се.

Предвид разнопосочността на предложенията и с цел вземане най-добрите решения в името на децата, на 15.06.2022 г. се проведе работна среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България, Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.

В хода на срещата бе постигнато компромисно решение, като разпоредбата свързана с минималните изисквания за задължителния вид и брой специалисти се възприе да бъде, както следва:

„За времето на престой на децата в детската ясла обслужването им в една яслена група се осъществява от най-малко един медицински специалист и една детегледачка.“.

Допълнително ще бъде регламентирано, че при невъзможност да се осигурят достатъчно медицински специалисти, на незаетите места ще може да се назначат педагози, които трябва да са преминали обучение по ранно детско развитие, комплексна промоция на здравето и първа помощ по утвърдена от министъра на здравеопазването програма.

Това изискване ще бъде прилагано от 01.01.2023 г., като по този начин ще се създаде възможност да не се допусне закриването на яслени групи, поради липсата на медицински специалисти, а от друга да не се допусне влошаване качеството на предлаганата грижа за децата от 0-3 годишна възраст.

В заключение Ви уверявам, че Министерство на здравеопазването ще продължи да работи в посока опазване здравето на децата,  осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на подрастващите.

Сподели в: