Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на МЗ за уведомяване на здравноосигурените лица при прекратяване договорните отношения между НЗОК и лечебно заведение за първична медицинска помощ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

По силата на чл. 35, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) сред правата на задължително здравноосигуреното лице са уредени наравно правото му да избира лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с НЗОК и правото му да получава информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на медицинска помощ.

За тази цел, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗЗО всеки осигурен има право при поискване да получи достъп от съответната РЗОК до необходимата информация за изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с РЗОК в съответния регион. Информацията е публична и се поддържа, разпространява и предоставя по ред, определен в Правилника за устройството и дейността на НЗОК.  

Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (Наредбата) здравноосигурените лица (ЗОЛ) имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) на територията на цялата страна, сключило договор с НЗОК. Изборът на лекар е личен и в този смисъл, НЗОК/РЗОК или други трети лица не могат да се наместват и да влияят при този избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ), но НЗОК/РЗОК може при необходимост да предоставят нужната за ЗОЛ информация.

В изпълнение на чл. 5, ал. 2 от Наредбата, НЗОК поддържа на своята официална интернет страница информация, която се актуализира постоянно за лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ, сключили договор с нея, като се посочва и срока за изпълнението му.

Информационната система на НЗОК, позволява и извършването на справка за избрания от лицето общопрактикуващ лекар и неговия актуален статут във връзка с участието му в системата на задължителното здравно осигуряване, също така дава и информация  ако ЗОЛ не е избирал ОПЛ (в случаите, в които няма осъществен избор на ОПЛ) и за наличие на прекратен договор с избрания от ЗОЛ ОПЛ (в случаите, в които има такова прекратяване). Тази информация се актуализира ежедневно.

В част от случаите, при прекратяване на договор с НЗОК, самите ОПЛ уведомяват ЗОЛ от пациентската си листа за това обстоятелство, както и ги насочват към свои колеги лекари за избор. В други случаи, при които, договорът на изпълнителя на ПИМП е прекратен поради настъпила смърт на лекаря или по друга причина, НЗОК и РЗОК оказват пълно съдействие на обърнали се към тях ЗОЛ при избора на нов ОПЛ.

По силата на чл. 55, ал. 2 от ЗЗО, НРД съдържат уредба на основни въпроси от значение за здравното осигуряване. В тази връзка в специалната част на действащия понастоящем НРД 2020 – 2022 г.,      глава 17, раздел 3 „Условия и ред за оказване на извънболнична медицинска помощ. Избор на общопрактикуващ лекар“ детайлно са разписани възможностите на здравноосигурените лица за избор и промяна в избрания общопрактикуващ лекар.  

НЗОК и РЗОК работят в тясна връзка и с Районните колегии на Български лекарски съюз, като оказват пълно съдействие на ЗОЛ при осъществяване на избора им на нов ОПЛ.

Уважаема доктор Найденова,

Видно от горепосоченото, налични са и се изпълняват законово и нормативно предвидени механизми, които осигуряват своевременното информиране на здравноосигурените лица при прекратени договорни отношения между НЗОК и лечебно заведение за първична медицинска помощ с оглед организиране на свободен и равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с НЗОК.

Сподели в: