Върни се горе

Относно: Бъдещият бюджет на НЗОК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ  ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТВИТЕЛИ,

 

Подготовката на проект на Законa за бюджета на НЗОК за 2021 г. е в ход, в съответствие с РМС № 64/ 2020 г. за бюджетната процедура, и при спазване на Указанията на Министерството на финансите за подготовката и представянето  на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г.

Финансовите параметри на проектобюджета на НЗОК за 2021 г. се разработват на база горепосочените указания, основните макроикономически показатели, прогнозата на НАП за здравноосигурителните вноски и актуализирана прогноза за размера на трансферите за здравно осигуряване за лицата, които в съответствие със Закона за здравното осигуряване се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

В съответствие с чл. 19, ал.7 от ЗЗО, управителят на НЗОК изготвя   проект   на  закон  за  годишния  бюджет  на  НЗОК  и го изпраща за становище от министъра на здравеопазването, след което внася проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК заедно със становището на министъра на здравеопазването за разглеждане и одобрение от надзорния съвет. Управителят на НЗОК внася одобрения от надзорния съвет проект на закон за годишния бюджет на НЗОК чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет.

Това е част от етапите на бюджетната процедура и както знаете, след одобрение от Министерския съвет, проектът на закон за годишния бюджет на НЗОК за 2021 г. ще бъде  внесен в Народното събрание, където ще имате възможност да дебатирате  законопроекта, включително и финансовата му част.

Към настоящия момент не бих могъл да коментирам конкретни финансови параметри на бъдещия бюджет на НЗОК за 2021 г., тъй като проектът не е внесен в Министерството на здравеопазването за изразяване на становище на министъра на здравеопазването и предстои разглеждането и одобряването на законопроекта от надзорния съвет.

Сподели в: