Върни се горе

Относно: осигуряването от МЗ на противогрипни ваксини срещу сезонен грип

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ТОНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

Имунизацията срещу сезонен грип е препоръчителна съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и се прилага по желание на гражданите срещу заплащане. Препоръчва се на лицата над 65 години, с хронични белодробни, сърдечно-съдови, метаболитни и други заболявания, лица в организирани колективи особено такива от специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им и други.

В България имунизационният обхват с грипни ваксини е традиционно нисък, като за периода 2013-2017 г. средният обхват в страната е едва 2,4 на 100 души. Тези изчисления са направени на базата на извършени продажби, а не на реално приложени дози, които вероятно са по-малко. Основна причина за това е, че грипните ваксини са включени в списъка на препоръчителните имунизации, закупуват се от пациента и се прилагат срещу заплащане, което често е непосилно за лицата над 65 годишна възраст.

За преодоляване на посочената ситуация и осигуряване защита на най-рисковата част от населението с Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерски съвет е приета Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип  2019 – 2022 г. Една от основните дейности по Програмата е с публични средства да се осигурят ваксини срещу сезонен грип за целева група - лица на и над 65 години.

Целта на Националната програма е за 4-годишния период на действие имунизационният обхват на целевата група да се повиши от 10 % през 2019 г. до 25 % през 2022 г. Ваксините се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса чрез ежегодно провеждане на търг и се прилагат от общопрактикуващите лекари. Получават се след заявка от общопрактикуващите лекари и се прилагат в техните кабинети, което намалява риска за странични реакции поради неспазване на хладилната верига. Чрез безплатното поставяне от общопрактикуващите лекари на противогрипни ваксини на лицата от целевата група е осигурен лесен и бърз достъп до имунизация. Със средства от държавния бюджет чрез трансфер от Министерство на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса се заплащат само приложените дози грипни ваксини, които отговарят на указанията на Националната здравноосигурителна каса относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините. Имунизациите се извършват от 1 октомври до 31 декември на всяка година от действието на Програмата. Така чрез осигуряване с публични средства и прилагане на сезонна противогрипна ваксина на лицата от целевата група по Програмата се преодолява бариерата за постигане на по-висок имунизационен обхват и се осъществява правото им на по-дълъг живот в здраве.

По данни на Националната здравноосигурителна каса през периода 1 октомври - 31 декември 2019 г. от общопрактикуващите лекари са отчетени 113 835 бр. имунизации на подлежащи лица по Националната програма.

В целевата група е достигнат имунизационен обхват от 7,68 % при заложен до 10% и представлява увеличение на обхвата с над 5 % спрямо отчитания през предходните години.

За изпълнение на дейностите за 2020 година   Националната здравноосигурителна каса е предприела необходимите действия и е сключила договор за доставка на 180 000 дози противогрипна ваксина. Ваксините вече са внесени и предстои доставката им до общопрактикуващите лекари по описания в Указанието на Националната здравноосигурителна каса за реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините.

Допълнително, извън осигуряването на ваксини за реализиране на дейностите по Националната програма още в началото на месец септември бяха доставени в аптечната мрежа ваксини срещу сезонен грип, които действително бързо се изчерпаха. Поради засиления интерес освен посочените 180 000 дози са внесени и количества, предвидени за разпространение чрез аптечната мрежа за провеждане на препоръчителна имунизация при лица извън целевата група по програмата.

Сподели в: