Върни се горе

ОТНОСНО: ролята на Министерство на здравеопазването в Решението на Министерския съвет за създаване на вендинг – машини за лекарствени продукти

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

 

Министерството на здравеопазването е запознато с инвестиционния проект „Виртуален фармацевтичен център за контакт с клиенти“ и е изразило своето становище по него в хода на междуведомственото му разглеждане.

В становището е обърнато внимание, че изграждането на подобна система не съответства на действащите разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, в които са регламентирани изискванията за осъществяване на търговия с лекарствени продукти.

Към настоящия момент законът забранява продажбата на лекарствени продукти чрез автомати, освен на лекарствените продукти, посочени в списък, определен в Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. Това са само лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание.

Законът ясно регламентира мястото, където се извършва търговията на дребно с лекарствени продукти, а именно само в аптеки и дрогерии. Изключение са единствено населените места без аптека, в които право да съхраняват и продават лекарствени продукти имат лекарите и лекарите по дентална медицина след получаване на разрешение от директора на съответната регионална здравна инспекция.

Съгласно действащото законодателство търговията на дребно с лекарствени продукти задължително следва да е съобразена с изискванията на Правилата за добрата фармацевтична практика, които са нормативно установени. В правилата е прогласена професионалната независимост на съответния фармацевт и е дефинирана отговорността, която той лично носи в аптеката при отпускане на лекарствените продукти или при отказ да изпълни лекарско предписание. Така например, към настоящия момент съществува изрично изискване за поставяне на подпис на отпускащия лекарствените продукти магистър-фармацевт при изпълнение на рецептата и поставянето на печат, съдържащ всички атрибути на аптеката.

При разглеждане на инвестиционния проект Министерството на здравеопазването е отчело, че в него липсва дефиниране на персоналната отговорност на съответните лица, които ще бъдат ангажирани с процеса по отпускане на лекарствени продукти, даване на консултации, информираност на пациента относно неговото състояние и свързаната с това лекарствена терапия, както и наличието на лекарствени и други взаимодействия, възможността от поява на нежелани лекарствени реакции, инциденти и странични действия и други.

Освен това, магистър-фармацевтът в аптеката е пряко отговорен за съхранението на лекарствените продукти съгласно регулаторните изисквания. Това са ангажименти, които също са конкретно дефинирани в Правилата за добра фармацевтична практика.

От гореизложеното е видно, че Министерството на здравеопазването, в качеството си на отраслово отговорна институция, своевременно е извършило задълбочен професионален анализ на отношенията, които биха възникнали при изпълнението на подобен инвестиционен проект от гледна точка на здравната система.

Сподели в: