Върни се горе

Относно: Функционирането на пенсионерските клубове в условията на извънредно санитарно положение

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

От началото на обявената извънредна епидемична обстановка са издадени заповеди на министъра на здравеопазването, с които са въведени временни противоепидемични мерки на територията на страната, които са общовалидни.

Към момента няма въведена изрична забрана за функциониране на обекти, в т. ч. и на пенсионерски клубове.

В т. I, т. 12 от заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. е разписано, че дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г.

При функционирането на пенсионерските клубове, е задължително да се имат предвид следните условия:

  • преимуществено провеждане на срещите на открито, пред провеждането им в закрити помещения;
  • недопускане струпване на входовете/изходите на помещението;
  • осигуряване на достъп до помещения с течен сапун и вода и/или дезинфектанти за ръце с вирусоцидно действие, разрешени за употреба в страната;
  • спазване на изискването за носене на защитна маска за лице, в съответствие с разпоредбите на действащите заповеди на министъра на здравеопазването;
  • недопускане на лица с клинични оплаквания за COVID-19 до мероприятието, вкл. и такива с повишена телесна температура.

Занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство в пенсионерските клубове могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Не на последно място, съобразно епидемичната ситуация, временни противоепидемични мерки може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция, съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място, допустимо и нормативно определено с разпоредбите на чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето. 

Сподели в: