Върни се горе

Относно: Проект на Методика за субсидиране на лечебни заведения през 2018 г.

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ   ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

           

В проекта на Методика за субсидиране на лечебни заведения, която предстои да бъде утвърдена от министъра на здравеопазването, текстът на чл.3, ал.3 е променен по следния начин:

„ (3) Министерството на здравеопазването може да договори еднократна, за срока на договора, авансова субсидия с лечебни заведения, но не повече от една четвърт от усвоените за 2017 г. средства от субсидии по Методиката за субсидиране на лечебни заведения през 2017 г. (утвърдена със Заповед                                           № РД-01-12/13.01.2017 г. на министъра на здравеопазването)“.

Министерството на здравеопазването си поставя за цел да администрира ясно и прозрачно утвърдените разходи по бюджета си за 2018 г., така че да не допуска посоченото от Вас „селективно субсидиране“ на отделни лечебни заведения.

Сроковете за финансиране на лечебните заведения са посочени в общата част на методиката, като след представяне на отчета по Приложение 2 и извършване на необходимите проверки и евентуални корекции, Министерството на здравеопазването  заплаща отчетената по реда на Методиката и одобрена дейност до края на месеца, следващ отчетния. Това е практика, която е съобразена и с изискването на Търговския закон, лечебните заведения – търговски дружества  да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни, т.е. в рамките на този период, след получаване на субсидията, лечебните заведения следва да се разплатят с доставчиците, за да не натрупват просрочия.

В раздел VII са включени текстове, съобразени с медицинските стандарти  по отделните специалности, които имат пряко отношение към тази дейност. С Методиката за 2018 г. е разширен  кръгът на лечебните заведения, които могат да извършват терапевтична афереза, като цената е диференцирана по видове.

По отношение на изразеното от Вас съмнение за несъответствие между посочените в методиката размери на субсидия за процедура и „обема на финансовите разходи“, Ви уверяваме, че от страна на Министерството на здравеопазването са проведени необходимите консултации, като  е направено сравнение  и с цените на тези процедури в други европейски страни.

Сподели в: