Върни се горе

Относно: Пребазиране на МЗ и на НЗОК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ,

             

С писмо вх. № 09-00-135/23.10.2017г. Управителят на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ проф. д-р Камен Плочев, информира Министерство на здравеопазването, че на заседание на Надзорния съвет на НЗОК е прието решение № РД-НС-04-97/13.09.2017г., с което е подкрепено предложението на  управителя на НЗОК за предоставяне на самостоятелна сграда на касата, като са посочени следните причини:

1. Администрацията на Централно управление – НЗОК е ситуирана в три сгради, находящи се в гр. София, ул. „Кричим“     № 1, ул. „Бигла“ № 4 и ул. „Любата“ № 15, част от които са собственост на касата, а друга част са наети. Това затруднява ефективността на администрацията, ангажира време от страна на служителите и влошава качеството на работа.

2. Във връзка с изграждането на електронно здравеопазване и закупуване на необходимата техника следва да бъде предвидено специално помещение, в което същата  да бъде разположена.

Към настоящия момент сървърите са разположени в част от жилищно помещение.

3. Към момента разходите за наем на три броя апартаменти, използвани за работни помещения възлизат на 4 209,00 /четири хиляди двеста и девет/ лева месечно. Настаняването на Централно управление на НЗОК в имот – държавна собственост, предоставен безвъзмездно, ще доведе до икономия на тези средства и ще се оптимизират разходите за охрана на трите броя сгради.

Със заповед № РД-02-23 от 24.01.2018г. на министъра на здравеопазването е създадена работна група със следните задачи: изготвяне на предложение за преместване и разместване на настанените в сграден комплекс „Център по хигиена” структури и организации, предоставяне на схеми за разполагането им и изготвяне на техническо задание за изработка на идеен проект, придружен с количествено - стойностна сметка.

След изготвяне на количествено - стойностна сметка и определяне на необходимия финансов ресурс за пребазиране на НЗОК и за съпътстващи дейности, като се включи и сума от евентуална продажба на имотите на касата, ще бъде взето решение за последващи действия.

В зависимост от заключението на комисията ще бъде преценена и възможността за преместване на Министерство на здравеопазването в сграден комплекс „Център по хигиена“, за което ще бъдете своевременно уведомени.

Сподели в: