Върни се горе

Относно: Определянето на национални консултанти

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  ДОЦЕНТ ЙОРДАНОВ,

Наредба № 47 от 2010 година регламентира организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти.

Националните консултанти осъществяват експертно-съвещателни и организационно-методични функции при провеждане на държавната здравна политика от министъра на здравеопазването, включително по въпроси, свързани с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазването.

За включване на специалисти в списъка на националните консултанти за съответната календарна година, в срок до края на септември на текущата година, в Министерство на здравеопазването  могат да постъпват предложения от лечебни заведения, висши училища, други организации и отделни лица.

В правомощията на министъра   е да определи националните консултанти по медицински и немедицински специалности, високоспециализирани и специфични дейности в рамките на съответната специалност за всяка календарна година.            

Специалностите „Дентална алергология“ и „Дентална образна диагностика“ са част от номенклатурата на специалностите, утвърдена с Наредба №11 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и няма правна пречка да бъдат определяни национални консултанти.

Както и Вие казахте доц. Йорданов,  в Заповед №13/12.01.2018г. на министъра на здравеопазването   действително липсват национални консултанти по посочените две специалности за 2018-та година.

Във връзка с дейността по изготвяне на медицинските стандарти и по специално на стандарта по образна диагностика, със Заповед № РД-01-72/08.03.2018г. беше определен  национален консултант по  специалността “Дентална образна диагностика“.     

Определянето на национален консултант по специалността „Дентална клинична алергология“ ще се направи след обсъждане на постъпилото в МЗ  предложение със следващо изменение и допълнение на Заповед № РД 01-13/12.01.2018 г. за националните консултанти за 2018 г.

В заключение ще кажа, че освен от националните  консултанти  , няма правна пречка министърът да изисква становища от лекари, включително хабилитирани лица, притежаващи компетентност и познания по отделни медицински специалности или компетентност по изпълнението на конкретни медицински дейности, каквато е практиката и досега.

Сподели в: