Върни се горе

ОТНОСНО: осигуреността с болнични легла в област Ямбол

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ, Д-Р ТИМЧЕВ, Г-Н ПЕНЕВ И Г-Н ВИГЕНИН,

 

Съгласно Закона за лечебните заведения потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ се определят и планират на териториален принцип чрез Национална здравна карта. Тя се изработва въз основа на областни здравни карти, които се изготвят от областни комисии в съответствие с изискванията на  Методиката за изготвяне на областни здравни карти, утвърдена от министъра на здравеопазването. Комисиите правят оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ.

Съгласно методиката при определяне на леглата за всяка област се прилагат коригиращи коефициенти, отчитащи здравно-демографска структура, използваемост и преминали пациенти през съответната област, в т.ч. и от други области на страната. Областната комисия извършва и анализ на съотношението между изчисления по методиката общ брой легла за болнично лечение, които осигуряват достъп на населението до болнична помощ в съответната област и съществуващия брой легла по видове и нива на компетентност на съответните структури в областта, както и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност. Въз основа на този анализ областната комисия прилага към изготвената областна здравна карта и становище относно необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения или за предприемане на други мерки по създаване, закриване или оптимизиране на лечебните заведения в областта.  

През 2016 г. /по данни на Националния център за обществено здраве и анализи/  общата използваемост на легловия фонд в област Ямбол е 63%. Разгледана по видове легла използваемостта е следната:

Интензивни легла – 63,6%

Акушеро-гинекологични легла – 55,8%

Педиатрични легла – 71,9%

Терапевтични легла – 66%

Хирургични легла – 61,7%

Легла за продължително лечение – 2,8%

Легла за рехабилитация – 44,3%

Психиатрични легла – 80,2%

Леглата с най-висока използваемост са леглата по детска хирургия – 87%, неонатологичните легла – 82,7%, родилните легла – 81,7%, леглата по ушно-носно-гърлени болести – 80,8% и психиатричните легла – 80,2%.  

През 2017г. /от предоставената информация за дейността на лечебните заведения за болнична помощ , съпътстваща областната здравна карта на област Ямбол/, става ясно, че общата използваемост на леглата е 60 %.

Разгледана по видове легла тя е следната:

Интензивни легла – 27,8%

Акушеро-гинекологични легла – 37,62%

Педиатрични легла – 62.95%

Терапевтични легла – 65,3%

Хирургични легла – 60,09%

Легла за продължително лечение, легла за рехабилитация, психиатрични легла – 57,68%

Легла с най-висока използваемост са тези по съдова хирургия  - 92,19% и ушно-носно-гърлени болести – 86,96%

От посочените данни тава ясно, че през последните две години липсват доказателства за „хроничен недостиг“ на болнични легла по отделните медицински специалности в област Ямбол. Нещо повече – използваемостта на леглата по много от медицинските специалности е ниска до задоволителна.

Окончателното становище по отношение на потребността от болнични легла в област Ямбол ще даде Националната комисия за изработване на Националната здравна карта и то ще се базира както на анализа и предоставената първична информация от областната комисия за област Ямбол, така и на анализа на потребностите на населението от определени видове легла и нива на компетентност на регионално ниво за Югоизточен регион, в който се намира област Ямбол.

Сподели в: